Search Result of "สายพันธุ์เพศผู้เป็นหมัน"

About 35 results
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาข้าวฟ่างสายพันธุ์เพศผู้เป็นหมันเพื่อการผลิตข้าวฟ่างลูกผสม (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางอำไพ พรหมณเรศ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgน.ส. อำไพ เรืองฤทธิ์, Imgนายถวิล นิลพยัคฆ์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การปรับปรุงสายพันธุ์เพศผู้เป็นหมันของข้าวจากคู่ผสมระหว่างสายพันธุ์รักษาความเป็นหมันโดยวิธีการผสมกลับและทดสอบสมรรถนะการผสมในชั่วแรกๆ

ผู้เขียน:Imgพัฒนศักดิ์ จันทร์ส่อง

ประธานกรรมการ:Imgดร.ประภา ศรีพิจิตต์, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.วาสนา วงษ์ใหญ่, รองศาสตราจารย์, ImgSupaporn Junbuathong

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาสายพันธุ์เพศผู้เป็นหมันจากไซโตพลาสมิกและจีนีติกซ์ในข้าวโพด

ผู้เขียน:Imgคเณศ ตั้งสุริยานนท์

ประธานกรรมการ:Imgดร.ชูศักดิ์ จอมพุก, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.พีรนุช จอมพุก, รองศาสตราจารย์, Imgดร.รังสฤษดิ์ กาวีต๊ะ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาสายพันธุ์เพศผู้เป็นหมันชนิด C-cms ในข้าวโพดโดยวิธีการผสมกลับและทดสอบสมรรถนะการผสมในชั่วแรก ๆ

ผู้เขียน:Imgทนงสิน วงสีประสม

ประธานกรรมการ:Imgดร.วาสนา วงษ์ใหญ่, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.สรรเสริญ จำปาทอง

กรรมการวิชารอง:Imgนางอรุณี วงศ์ปิยะสถิตย์, ศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาสายพันธุ์เพศผู้เป็นหมันเพื่อผลิตข้าวโพดฝักอ่อนลูกผสม

ผู้เขียน:Imgประชา ตรีอินทอง

ประธานกรรมการ:Imgดร.ชูศักดิ์ จอมพุก, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.รังสฤษดิ์ กาวีต๊ะ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.พีรนุช จอมพุก, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร)

หัวเรื่อง:การปรับปรุงสายพันธุ์เพศผู้เป็นหมันของข้าวจากคู่ผสมระหว่างสายพันธุ์รักษาความเป็นหมันโดยวิธีการผสมกลับและทดสอบสมรรถนะการผสมในชั่วแรกๆ

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาสายพันธุ์เพศผู้เป็นหมันของข้าวโดยวิธีการผสมกลับและทดสอบสมรรถนะการผสมในชั่วแรก ๆ

ผู้เขียน:Imgสุภาวิณี แสงโชติ

ประธานกรรมการ:Imgดร.วาสนา วงษ์ใหญ่, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:ImgSurapong Potipibool

กรรมการวิชารอง:Imgนางสิรนุช ลามศรีจันทร์, ศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ครั้งที่ 35

หัวเรื่อง:การพัฒนาสายพันธุ์เพศผู้เป็นหมันด้วยไซโตพลาสมิกและจีนีติกซ์ในข้าวโพด

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาสายพันธุ์เพศผู้เป็นหมันของข้าวฟ่างโดยการ ผสมกลับและผสมกับตัวทดสอบไปพร้อมกันในชั่วแรก ๆ

ผู้เขียน:Imgพงษ์ศักดิ์ บัวพงชน

ประธานกรรมการ:Imgดร.วาสนา วงษ์ใหญ่, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.กฤษฎา สัมพันธารักษ์, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายเผดิม ระติสุนทร, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การพัฒนาสายพันธุ์แม่ที่มีเพศผู้เป็นหมันสำหรับการผลิตข้าวลูกผสมระบบ 3 สายพันธุ์

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ประภา ศรีพิจิตต์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.อุดมศักดิ์ เลิศสุชาตวนิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาสายพันธุ์ข้าวร่วมกับการฉายรังสีแกมมาเพื่อผลิตข้าวลูกผสมระบบสามสายพันธุ์

ผู้เขียน:Imgอนุชา เมฆอรุณ

ประธานกรรมการ:Imgดร.ชูศักดิ์ จอมพุก, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.พีรนุช จอมพุก, รองศาสตราจารย์, Imgดร.รังสฤษดิ์ กาวีต๊ะ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาสายพันธุ์พ่อแม่ของข้าวลูกผสมแบบ 3 สายพันธุ์ โดยวิธีการผสมกลับและทดสอบสมรรถนะการผสมในชั่วแรกๆ

ผู้เขียน:Imgปพิชญา ศิริกุลชยานนท์

ประธานกรรมการ:Imgดร.ประภา ศรีพิจิตต์, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.ธานี ศรีวงศ์ชัย, รองศาสตราจารย์, ImgSupaporn Junbuathong

12