Search Result of "สายพันธุ์อินเบรด"

About 32 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 6

หัวเรื่อง:การพัฒนาสายพันธุ์อินเบรดข้าวโพดที่มีทริปโตเฟนสูงในเอนโดสเปอร์มเนื่องจากยีน opaque-2`

Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การถ่ายโอนยีนโอเปกทูสู่สายพันธุ์อินเบรดข้าวโพดของไทย

ผู้เขียน:Imgวรารัตน์ ณรงค์วงศ์วัฒนา

ประธานกรรมการ:Imgดร.ชูศักดิ์ จอมพุก, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.รังสฤษดิ์ กาวีต๊ะ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การคัดเลือกสายพันธุ์อินเบรดข้าวโพดที่ให้ผลผลิตสูงโดยใช้ผังการทดลองแบบรวงผึ้ง

ผู้เขียน:Imgธนพงษ์ อวนกลิ่น

ประธานกรรมการ:Imgดร.กฤษฎา สัมพันธารักษ์, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgวัชรี เลิศมงคล

กรรมการวิชารอง:Imgดร.นิตย์ศรี แสงเดือน, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:การประชุมเชิงปฎิบัติการโครงการวิจัยแม่บทข้าวโพดและข้าวฟ่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 4

หัวเรื่อง:การพัฒนาสายพันธุ์อินเบรดข้าวโพดที่มีทริปโตแฟนสูงเนื่องจากยีน opaque-2

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการโครงการวิจัยแบทข้าวโพดและข้าวฟ่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 3

หัวเรื่อง:สมรรถนะการผสมของสายพันธุ์อินเบรดที่ได้จากลูกผสมกลับของข้าวโพด normal x opaque-2

Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การปรับปรุงสายพันธุ์อินเบรดฐานกว้างด้วยวิธีคัดเลือกแบบวงจรของสามสายพันธุ์พี่น้องเพื่อสร้างลูกผสมข้าวโพดหวานพิเศษ

ผู้เขียน:Imgนฤมล ศรีสมุทร

ประธานกรรมการ:Imgดร.กฤษฎา สัมพันธารักษ์, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.วาสนา วงษ์ใหญ่, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางอรุณี วงศ์ปิยะสถิตย์, ศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การใช้เชื้อพันธุกรรมจากข้าวโพดต่างประเภทเพื่อปรับปรุงสายพันธุ์อินเบรดและลูกผสมของข้าวโพดข้าวเหนียว

ผู้เขียน:Imgมัฌชิมา แสงเกตุ

ประธานกรรมการ:Imgดร.กฤษฎา สัมพันธารักษ์, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.วาสนา วงษ์ใหญ่, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางสิรนุช ลามศรีจันทร์, ศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การใช้ลักษณะที่เป็นประโยชน์จากข้าวโพดข้าวเหนียว และข้าวโพดไร่ เพื่อปรับปรุงสายพันธุ์อินเบรด และลูกผสมของข้าวโพดหวานพิเศษ (sh2)

ผู้เขียน:Imgชื่นจิต แต่ศิวิลัย

ประธานกรรมการ:Imgดร.กฤษฎา สัมพันธารักษ์, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.วาสนา วงษ์ใหญ่, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางอรุณี วงศ์ปิยะสถิตย์, ศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาสายพันธุ์ผสมรวมโดยวิธีคัดเลือกสลับ S1~Half-Sib และ S1~Full-Sib สำหรับใช้ผลิตข้าวโพดลูกผสมทางการค้า

ผู้เขียน:Imgสิทธินันต์ จองโพธิ์

ประธานกรรมการ:Imgดร.กฤษฎา สัมพันธารักษ์, ศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.รังสฤษดิ์ กาวีต๊ะ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ประภา ศรีพิจิตต์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img
Img
12