Search Result of "สายพันธุ์ถั่วเหลืองดีเด่น"

About 29 results
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การประเมินศักยภาพสายพันธุ์ถั่วเหลืองดีเด่นของโครงการปรับปรุงพันธุ์ถั่วเหลืองดีเด่นของโครงการปรับปรุงพันธุ์ถั่วเหลืองของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในไร่นาเกษตรกรพื้นที่ภาคกลาง

Img

Researcher

นาง อิสรา สุขสถาน, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร บางเขน

Resume

Img
Img
Img
Img

Researcher

นางสาว มินตา ชัยประสงค์สุข, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:plant secondary metabolism, plant functional genomics

Resume

Img

Researcher

ดร. กนกวรรณ เที่ยงธรรม, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์, เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวพืชไร่

Resume

Img

Researcher

ดร. จวงจันทร์ ดวงพัตรา, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์และวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว

Resume

Img

Researcher

นาง สุนันทา จันทกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์, การผลิตเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์เขตร้อน

Resume

Img

Researcher

นาย นพศูล สมุทรทอง

ที่ทำงาน:สถานีวิจัยเขาหินซ้อน ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:การผลิตและสรีระการผลิตพืช

Resume

Img

Researcher

ดร. รังสฤษดิ์ กาวีต๊ะ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:การปรับปรุงพันธุ์พืช, สถิติและพันธุศาสตร์ปริมาณที่ใช้ในการปรับปรุงพันธุ์พืช, การใช้ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

Resume

Img

Researcher

ดร. ลิลลี่ กาวีต๊ะ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:สรีรวิทยาพืช, พัฒนาการของพืช

Resume

Img

Researcher

ดร. ธานี ศรีวงศ์ชัย, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:ปรับปรุงพันธุ์พืช, เทคโนโลยีชีวภาพ, ข้าวลูกผสม

Resume

Img

Researcher

ดร. เอ็จ สโรบล, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:พืชไร่นา, การผลิตพืชและสรีรวิทยาการผลิตพืช ภูมิอากาศพืช

Resume

Img

Researcher

ดร. พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กำแพงแสน

Resume

Img

งานวิจัย

การประเมินศักยภาพของถั่วเหลืองสายพันธุ์ดีเด่นของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อพื้นที่ภาคกลาง (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รังสฤษดิ์ กาวีต๊ะ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุดฤดี ประเทืองวงศ์, ศาสตราจารย์, Imgดร.จวงจันทร์ ดวงพัตรา, รองศาสตราจารย์, Imgดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, Imgนางสุนันทา จันทกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางอิสรา สุขสถาน, รองศาสตราจารย์, Imgดร.เอ็จ สโรบล, รองศาสตราจารย์, Imgดร.วันชัย จันทร์ประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.มาลี ณ นคร, รองศาสตราจารย์, Imgนางสาวแอนนา สายมณีรัตน์, Imgดร.ลิลลี่ กาวีต๊ะ, รองศาสตราจารย์, Imgนายนพศูล สมุทรทอง, Imgดร.ศรีสม สุวรรณวงศ์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.สุปราณี งามประสิทธิ์, Imgดร.จุฑามาศ ร่มแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางพรรณญาฎา ฉายศรีสุริยศ, Imgดร.กนกวรรณ เที่ยงธรรม, อาจารย์, Imgนางสาวมินตา ชัยประสงค์สุข, อาจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

12