Search Result of "สายพันธุ์ข้าวโพด"

About 37 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

การประเมินสมรรถนะการผสมของสายพันธุ์ข้าวโพดข้าวเหนียว (2001)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การประเมินสมรรถนะการผสมของสายพันธุ์ข้าวโพดหวานที่ควบคุมด้วยยีน shrunken-2

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 36

หัวเรื่อง:การประเมินสมรรถนะการผสมของสายพันธุ์ข้าวโพดหวานที่ควบคุมด้วยยีน shrunken-2

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 41

หัวเรื่อง:การเปรียบเทียบวิธีการประเมินสายพันธุ์ข้าวโพดโดยใช้ตัวทดสอบ 4 แบบ

Img

ที่มา:สัมมนาวิชาการพันธุศาสตร์ ครั้งที่ 13 เรื่อง พันธุศาสตร์กับการพัฒนาที่ยั่งยืน

หัวเรื่อง:การเปรียบเทียบวิธีการประเมินสายพันธุ์ข้าวโพดชั่วที่ 1 และ 4 โดยใช้ตัวทดสอบ 4 แบบ

Img

ที่มา:Agricultral Sci.J.

หัวเรื่อง:การสกัดโปรตีนที่สะสมในเมล็ดเพื่อนำมาใช้แยกความแตกต่างของสายพันธุ์ข้าวโพดหวานด้วยเทคนิค Ultrathin-Layer Isoelectric Focusing

Img

ที่มา:สัมมนาข้าวโพดหวานครั้งที่ 5 : อุตสาหกรรมข้าวโพดหวานเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การพัฒนาและการประเมินสายพันธุ์ข้าวโพดหวานที่ควบคุมด้วยยีน brittle-1

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 32

หัวเรื่อง:การประเมินสายพันธุ์ข้าวโพดที่พัฒนามาจากพันธุ์สังเคราะห์เกษตรศาสตร์ 22 (KS22)

Img
Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46

หัวเรื่อง:การประเมินสายพันธุ์ข้าวโพดที่ตอบสนองต่อการเพาะเลี้ยงอับเรณ

12