Search Result of "สายพอลิเมอร์"

About 15 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การอินทิเกรตตามวิถีกับสายพอลิเมอร์ในตัวกลางแบบสุ่มสหสัมพันธ์พิสัยจำกัด (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เชิดศักดิ์ คุณสมบัติ, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgศ.ดร.วิรุฬห์ สายคณิต

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:วารสาร (2)

Img

ที่มา:ทุนส่วนตัว

หัวเรื่อง:สายพอลิเมอร์ในสิ่งแวดล้อมไร้ระเบียบ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เชิดศักดิ์ คุณสมบัติ, อาจารย์

Img

ที่มา:ทุนส่วนตัว

หัวเรื่อง:การอินทิเกรตตามวิถีกับปัญหาสายพอลิเมอร์

Img

ที่มา:สกว

หัวเรื่อง:การอินทิเกรตตามวิถีกับสายพอลิเมอร์ในตัวกลางแบบสุ่มสหสัมพันธ์พิสัยจำกัด

Img

ที่มา:ทุนส่วนตัว

หัวเรื่อง:สายพอลิเมอร์อิสระในตัวกลางไร้ระเบียบ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เชิดศักดิ์ คุณสมบัติ, อาจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:การอินทิเกรตตามวิถีกับสายพอลิเมอร์ในตัวกลางแบบสุ่มสหสัมพันธ์พิสัยจำกัด

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เชิดศักดิ์ คุณสมบัติ, อาจารย์

Img

ที่มา:ทุนของคณะวิศวกรรมศาสตร์

หัวเรื่อง:กลไกการเสริมสร้างความแข็งแรงของอีพ็อกซีเรซินด้วยนาโนซิลิกา: อิทธิพลของความหนาแน่นของการเชื่อมต่อสายพอลิเมอร์

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ภีรพรรณ ดิษฐเนตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ทุนส่วนตัว

หัวเรื่อง:การอินทิเกรตตามวิถีกับปัญหาสายพอลิเมอร์เดี่ยว

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เชิดศักดิ์ คุณสมบัติ, อาจารย์

Img

ที่มา:ทุนส่วนตัว

หัวเรื่อง:การศึกษาพฤติกรรมของสายพอลิเมอร์เดี่ยวในตัวกลางไร้ระเบียบ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เชิดศักดิ์ คุณสมบัติ, อาจารย์

Img

Researcher

ดร. เชิดศักดิ์ คุณสมบัติ, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

Resume