Search Result of "สายต้น"

About 53 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ปริมาณและองค์ประกอบทางเคมีของน้ำมันหอมระเหยจากใบยูคาลิปตัสสายต้นต่าง ๆ (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุวิมล อุทัยรัศมี, อาจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
123