Search Result of "สายการบินในประเทศ"

About 6 results
Img
Img

งานวิจัย

วิวัฒน์กลยุทธ์และความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรในระบบนิเวศธุรกิจ กรณีศึกษา: ธุรกิจสายการบินในประเทศไทย (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นวทัศน์ ก้องสมุทร, อาจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

หัวเรื่อง:วิวัฒน์กลยุทธ์และความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรในระบบนิเวศธุรกิจ กรณีศึกษา: ธุรกิจสายการบินในประเทศไทย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นวทัศน์ ก้องสมุทร, อาจารย์

Img

Researcher

นางสาว ชนม์ชนก ชิตประเสริฐ, อาจารย์

ที่ทำงาน:โครงการจัดตั้งสายอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การจัดการธุรกิจการบิน, การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว

Resume

Img

Researcher

ดร. นวทัศน์ ก้องสมุทร, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Air Transport Management, Strategic Planning & Management, Policy, Strategy a& Competition Analysis, Organisational Design, Management and Development, Change Management, Industry Feasibility Study, ฺBusiness Model Development, Airline Management, Airport Management, Airport Planning and Development, Airline Fleet, Network and Schedule Planning

Resume