Search Result of "สาธารณสุข"

About 446 results
Img

ที่มา:ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข

หัวเรื่อง:การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การสูบบุหรี่ และดัชนีมวลกายที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการในสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรมการผลิต กลุ่มยางและพลาสติก

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศยามล เอกะกุลานันต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข

หัวเรื่อง:ภาวะโลกร้อน: ผลกระทบต่อพืช

Img

ที่มา:วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข

หัวเรื่อง:การประยุกต์ขั้นตอนวิธีต้นไม้ตัดสินใจกับการวินิจฉัยโรคระบบการหายใจ : กรณีศึกษาที่โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา

Img

ที่มา:วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข

หัวเรื่อง:ภาวะโลกร้อน: ผลกระทบต่อพืช

Img

ที่มา:กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

หัวเรื่อง:สภาพของโรงเรือนอนุบาลต่อการขยายพันธุ์กวาวเครือขาวจากต้นตอที่ปลูกด้วยเมล็ดและจากป่า

หัวหน้าโครงการ:Imgนายสมโภชน์ ทับเจริญ

Img

ที่มา:กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

หัวเรื่อง:การศึกษาการปลูกกวาวเครือขาวพันธุ์ SAROI 1 ให้ได้ผลผลิตสูง

หัวหน้าโครงการ:Imgนายสมโภชน์ ทับเจริญ

Img

ที่มา:กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

หัวเรื่อง:ระบบการปลูกกวาวเครือขาวเพื่อผลิตต้นตอ

หัวหน้าโครงการ:Imgนายสมโภชน์ ทับเจริญ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางภาณี (ซ้ำ) ทองพำนัก (เตมีศักดิ์)

Img

ที่มา:กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

หัวเรื่อง:การคัดเลือกพันธุ์กวาวเครือขาวที่เกิดจากการผสมข้ามโดยธรรมชาติ

หัวหน้าโครงการ:Imgนายสมโภชน์ ทับเจริญ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ภาณี ทองพำนัก

Img

ที่มา:วารสารวิชาการสาธารณสุข

หัวเรื่อง:การประเมินผลสัมฤทธิ์และปัจจัยที่มีผลต่อโครงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธีแปปสเมียร์ (Pap Smear)และวีไอเอ (Visual Inspection with Acetic Acid) ในประเทศไทย พ.ศ. 2548-2552

Img

ที่มา:กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

หัวเรื่อง:ผลกระทบจากการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ในพื้นที่สาธารณะ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายวีระพล จันทร์สวรรค์, รองศาสตราจารย์, Imgนางนงนุช ภิญโญภานุวัฒน์, Imgนายวิษณุวัฒน์ ฉิมน้อย, Imgนางสาวศุภนันท์ บุญชอบ

Img

ที่มา:วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข

หัวเรื่อง:ภาวะโลกร้อนและผลกระทบ

Img

ที่มา:วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข

หัวเรื่อง:การบริโภคเนื้อวัวกับภาวะโลกร้อน

Img

ที่มา:วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข

หัวเรื่อง:ดัชนีชี้วัดธรรมมาภิบาลของหน่วยบริหารจัดการงานวิจัยในระบบสุขภาพ: กรณีศึกษาสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

Img

ที่มา:วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข

หัวเรื่อง:กำเนิดเส้นใยหินในปอด

Img

ที่มา:วารสารวิชาการสาธารณสุข

หัวเรื่อง:ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคมาลาเรียในประเทศไทย โดยใช้ตัวแบบ Generalized Estimating Equation (GEE) และ Generalized Linear Mixed Model (GLMM)

Img

ที่มา:กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

หัวเรื่อง:ความปลอดภัยของอาหาร(ส้มตำ) ในกรุงเทพมหานครและการควบคุม

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ฆรณี ตุ้ยเต็มวงศ์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:กระทรวงสาธารณสุข

หัวเรื่อง:การคัดเลือกสายพันธุ์กวาวเครือขาวที่เกิดจากการผสมข้ามพันธุ์โดยธรรมชาติ และสามารถสมบูรณ์พันธุ์ได้ในเวลา 1 ปี

Img

ที่มา:กระทรวงสาธารณสุข

หัวเรื่อง:ผลของอายุของหัวกวาวเครือขาวที่ใช้ทำต้นตอและสภาพแวดล้อมต่อการต่อติดเป็นต้นใหม่ที่สมบูรณ์ในการขยายพันธุ์ด้ายวิธีการแบ่งหัวต่อต้น

Img

ที่มา:กระทรวงสาธารณสุข

หัวเรื่อง:การศึกษาวิธีปลูกกวาวเครือขาวพันธุ์ SARDI 1 ให้ผลผลิตสูง

Img

ที่มา:กระทรวงสาธารณสุข

หัวเรื่อง:การปลูกกวาวเครือขาวจากเมล็ดเพื่อใช้เป็นต้นตอ

12345678910...