Search Result of "สาธารณสุข"

About 455 results
Img

ที่มา:กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

หัวเรื่อง:ผลกระทบจากการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ในพื้นที่สาธารณะ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายวีระพล จันทร์สวรรค์, รองศาสตราจารย์, Imgนางนงนุช ภิญโญภานุวัฒน์, Imgนายวิษณุวัฒน์ ฉิมน้อย, Imgนางสาวศุภนันท์ บุญชอบ

Img

ที่มา:มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ

หัวเรื่อง:โครงการ การศึกษากระบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปนัดดา ชำนาญสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ

หัวเรื่อง:โครงการ ระบบงานสืบสวนอุบัติเหตุทางถนนกับการแก้ไขและป้องกัน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปนัดดา ชำนาญสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข

หัวเรื่อง:ภาวะโลกร้อนและผลกระทบ

Img

ที่มา:วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข

หัวเรื่อง:การบริโภคเนื้อวัวกับภาวะโลกร้อน

Img

ที่มา:วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข

หัวเรื่อง:ดัชนีชี้วัดธรรมมาภิบาลของหน่วยบริหารจัดการงานวิจัยในระบบสุขภาพ: กรณีศึกษาสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

Img

ที่มา:วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข

หัวเรื่อง:กำเนิดเส้นใยหินในปอด

Img

ที่มา:วารสารวิชาการสาธารณสุข

หัวเรื่อง:ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคมาลาเรียในประเทศไทย โดยใช้ตัวแบบ Generalized Estimating Equation (GEE) และ Generalized Linear Mixed Model (GLMM)

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

หัวเรื่อง:โครงการจัดทำคู่มือแนะนำการใช้วัตถุเจือปนอาหารในผลิตภัณฑ์จากธัญชาติประเภทอาหารเส้น

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อรอนงค์ นัยวิกุล, ศาสตราจารย์

Img

ที่มา:กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

หัวเรื่อง:2541 ความปลอดภัยของอาหาร(ส้มตำ)ในกรุงเทพมหานครและการควบคุม

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ฆรณี ตุ้ยเต็มวงศ์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

หัวเรื่อง:2542 ความปลอดภัยของอาหาร(ส้มตำ)ในกรุงเทพมหานคร

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ฆรณี ตุ้ยเต็มวงศ์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข

หัวเรื่อง:การประยุกต์ขั้นตอนวิธีต้นไม้ตัดสินใจกับการวินิจฉัยโรคระบบการหายใจ : กรณีศึกษาที่โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา

Img

ที่มา:สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

หัวเรื่อง:การจัดทำแผนที่และวิเคราะห์ข้อมูลภาวะการขาดสารไอโอดีนและการเกิดภาวะ Congenital Hypothyroidism ของทารกแรกเกิดในประเทศไทย ปีพ.ศ.2551 ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS&IDD_2551)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พงษ์สันติ์ สีจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ชวลิต ฮงประยูร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.นภาพร พันธุ์กมลศิลป์ (วงษ์โพธิ์ขอม), ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ปุญญิศา ตระกูลยิ่งเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวสุชาดา กรุณา, อาจารย์

Img

ที่มา:สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

หัวเรื่อง:การจัดทำแผนที่และวิเคราะห์ข้อมูลภาวะการขาดสารไอโอดีนและการเกิดภาวะ Congenital Hypothyroidism ของทารกแรกเกิดในประเทศไทย ปีพ.ศ.2551 ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS&IDD_2551)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พงษ์สันติ์ สีจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ชวลิต ฮงประยูร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.นภาพร พันธุ์กมลศิลป์ (วงษ์โพธิ์ขอม), ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ปุญญิศา ตระกูลยิ่งเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวสุชาดา กรุณา, อาจารย์

Img

ที่มา:กระทรวงสาธารณสุข

หัวเรื่อง:แก้ไขชื่อโครงการ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.เสาวณี สาธรวิริยะพงศ์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:กระทรวงสาธารณสุข

หัวเรื่อง:แก้ไขชื่อโครงการ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.เสาวณี สาธรวิริยะพงศ์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:กระทรวงสาธารณสุข

หัวเรื่อง:แก้ไขชื่อโครงการ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.เสาวณี สาธรวิริยะพงศ์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:กระทรวงสาธารณสุข

หัวเรื่อง:แก้ไขชื่อโครงการ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.เสาวณี สาธรวิริยะพงศ์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:กระทรวงสาธารณสุข

หัวเรื่อง:แก้ไขชื่อโครงการ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.เสาวณี สาธรวิริยะพงศ์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:กระทรวงสาธารณสุข

หัวเรื่อง:แก้ไขชื่อโครงการ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.เสาวณี สาธรวิริยะพงศ์, รองศาสตราจารย์

12345678910...