Search Result of "สาขาการจัดการ"

About 76 results
Img

ที่มา:โครงการสหวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษา สาขาการจัดการทรัพยากร คณะบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:โครงการทรัพยากรน้ำ การจัดการน้ำและชลประทานต่อศักยภาพการผลิตภาคการเกษตรภายใต้ความแปรปรวนสภาพภูมิอากาศในภาคตะวันออกของประเทศไทย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศุภชาติ สุขารมณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:กองทุนพัฒนานิสิตสาขาการจัดการศัตรูพืช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:ประสิทธิภาพของตัวหนอนหิ่งห้อยน้ำจืด Luciola aquatilisในการควบคุมหอยเชอรี่โดยชีววิธี

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อัญชนา ท่านเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img
Img

ที่มา:คณะศิลปศาสต์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน (โครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (ภาคพิเศษ))

หัวเรื่อง:การพัฒนาความสามารถในการสรุปความเข้าใจจากนื้อหาด้วยเทคนิคการตั้งคำถามร่วมกับ JIGSAW ของนิสิตที่รียนในรายวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวจุรีวรรณ จันพลา, อาจารย์

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 38 สาขาการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม สาขาคหกรรมศาสตร์ สาขาศึกษาศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ และสาขามนุษยศาสตร์

หัวเรื่อง:การศึกษาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านการเกษตร

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
1234