Search Result of "สัมฤทธิ์ผลในการเรียน"

About 6 results
Img
Img

ที่มา:โครงการวิจัยสถาบันเพื่อพัฒนาคุณภาพ

หัวเรื่อง:(ตัดทิ้ง)ปัจจัยที่นำไปสู่สัมฤทธิ์ผลในการเรียนของนิสิตปริญญาตรีเกียรตินิยม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อภิญญา หิรัญวงษ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุภาพ ฉัตราภรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ชีพสุมน รังสยาธร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.นฤมล ศราธพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

Researcher

ดร. สุภาพ ฉัตราภรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Human Ecology, การจัดการทรัพยากรครอบครัว, พฤติกรรมผู้บริโภค , การออกแบบการวิจัย

Resume

Img

Researcher

ดร. นฤมล ศราธพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:คหกรรมศาสตรศึกษา

Resume

Img

Researcher

ดร. ชีพสุมน รังสยาธร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:คหกรรมศาสตรศึกษา , การศึกษาผู้ใหญ่ วิจัย , ประเมินผล

Resume

Img

Researcher

ดร. อภิญญา หิรัญวงษ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:สถิติวิเคราะห์, สถิติวิจัย, การวิเคราะห์การถดถอย

Resume