Search Result of "สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์"

About 24 results
Img
Img

งานวิจัย

การเปรียบเทียบความแกร่งของตัวประมาณค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เมื่อข้อมูลมีค่าผิดปกติ (2017)

หัวหน้าโครงการ:นางสาวชนิกานต์ ตั้งตระกูล

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.จุฑาภรณ์ สินสมบูรณ์ทอง, รองศาสตราจารย์, Imgนางสาวชนิกานต์ ตั้งตระกูล, Imgนายประชาชาติ อารีชาติ

แหล่งทุน:ทุนสนับสนุนการทำวิจัยระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Undergraduate Research Matching Fund: URMF)

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:ทุนส่วนตัว

หัวเรื่อง:การประมาณค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์สำหรับการแจกแจงแบบปกติ 2 ตัวแปรเมื่อมีข้อมูลสูญหาย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จุฑาภรณ์ สินสมบูรณ์ทอง, รองศาสตราจารย์

Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การพัฒนาผลิตภัณฑ์เต้าหู้จากกากงาขาวผสมลูกเดือย

Img

ที่มา:วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หัวเรื่อง:ความสัมพันธ์ระหว่างการสุกแก่กับความหวานของพันธุ์อ้อยลูกผสม

Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47

หัวเรื่อง:การทำนายปริมาณของแข็งทั้งหมดที่ละลายได้ และปริมาณกรดทั้งหมดในซอสพริก โดยเทคนิคสเปกโตรสโกปีย่านใกล้อินฟาเรด

Img

Researcher

นาง จารุวรรณ สุระเสียง, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:Software Engineering, Data Mining

Resume

Img

ที่มา:ทุนส่วนตัว

หัวเรื่อง:การปรับความเอนเอียงในการประมาณค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ประชากร

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จุฑาภรณ์ สินสมบูรณ์ทอง, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การเปรียบเทียบวิธีการพยากรณ์จำนวนผู้โดยสารทางอากาศในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

ผู้เขียน:Imgสวนีย์ กระจงกลาง

ประธานกรรมการ:Imgนายประสิทธิ์ พยัคฆพงษ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.บุญอ้อม โฉมที, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgสาโรจน์ โอพิทักษ์ชีวิน

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

Researcher

ดร. เรวัต เลิศฤทัยโยธิน, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การปรับปรุงพันธุ์พืช การปรับปรุงพันธุ์อ้อย, การปรับปรุงพันธุ์ข้าวบาเลย์เพื่อคุณภาพมอลท์, การปรับปรุงพันธุ์ละหุ่ง, การผลิตมันฝรั่ง, การเก็บรักษาเชื้อพันธุกรรมพืชโดยเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื้อและCryopreservation

Resume

Img

Researcher

ดร. สุธาวัลย์ พฤกษ์อำไพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาบัญชี คณะบริหารธุรกิจ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Capital Market-based, Financial Accounting, Financial Time Series, Investment, Asset Pricing

Resume

12