Search Result of "สัภยา ทองงาม"

About 4 results
Img

งานวิจัย

การเคลือบผิวเนื้อมะพร้าวด้วยกระบวนการชุบไฟฟ้าเพื่อป้องกันการหืน (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กอบศักดิ์ กาญจนาพงศ์กุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนการวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img

Researcher

ดร. กอบศักดิ์ กาญจนาพงศ์กุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:Electrospinning, Ohmic heating, Applications of electricity in food processing

Resume