Search Result of "สับปะรด"

About 592 results
Img
Img

งานวิจัย

การจัดการโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมสับปะรด (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รวิพิมพ์ ฉวีสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ปรารถนา ปรารถนาดี, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (3)

Img
Img

การประชุมวิชาการ

ระบบโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมสับปะรดกระป๋องไทย (2005)

ผู้แต่ง:ImgDr.Parthana Parthanadee, Associate Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img

ที่มา:บริษัท วีแอนด์เค สับปะรดกระป๋อง จำกัด

หัวเรื่อง:การศึกษาอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์ Canned Pineapple in Rice Syrup

หัวหน้าโครงการ:Imgนางจันทร์สุดา จริยวัฒนวิจิตร

Img

งานวิจัย

โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตน้ำส้มสายชุหมักจากสับปะรด (2002)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสิริพร สธนเสาวภาคย์

แหล่งทุน:สำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย สำนักนโยบายและแผนอุดมศึกษา

Img

งานวิจัย

สาเหตุการเกิดอาการสะท้านหนาวในสับปะรด (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จริงแท้ ศิริพานิช, ศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเส้นใยของใบสับปะรด (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสุชาดา อุชชิน

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.นิคม แหลมสัก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.รัตนา ตันฑเทอดธรรม

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (3)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
12345678910...