Search Result of "สัตว์ป่า"

About 1239 results
Img

ที่มา:โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินสถานภาพและการหาแนวทางในการอนุรักษ์สัตว์ป่าตระกูล Large Mammal ที่อยู่ในภาวะใกล้สูญพันธุ์ ระหว่างวันที่ 11-13 พฤศจิกายน 2552 จัดโดยคณะสัตวแพทยศาสตร์ ร่วมกับคณะวนศาสตร์ ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธ์พืช องค์การสวนสัตว์ และชมรมสัตวแพทย์สัตว์ป่าและสวนสัตว์แห่งประเทศไทย

หัวเรื่อง:โรคที่สำคัญในสัตว์กินพืชขนาดใหญ่

Img

ที่มา:องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้,หน่วยเพาะเลี้ยงสัตว์ป่ากรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช เและองค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมถ์

หัวเรื่อง:การพัฒนาและวิจัยการตรวจสอบหลากหลายทางพันธุกรรมและสุขภาพสัตว์ในช้างและสัตว์ป่าเพื่อการอนุรักษ์

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วรวิทย์ วัชชวัลคุ, รองศาสตราจารย์

Img
Img

ที่มา:กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หัวเรื่อง:โครงการศึกษาขีดความสามารถในการรองรับการใช้ประโยชน์ด้านนันทนาการในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์และตะรุเตา

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ดรรชนี เอมพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วิจักขณ์ ฉิมโฉม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายชัชชัย ตันตสิรินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายยุทธพงษ์ คีรีมังคละ, อาจารย์, Imgดร.สุขุมาล กิติสิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หัวเรื่อง:การประเมินผลการดำเนินงานของแผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ ตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550 และ พัฒนาการติดตามประเมินผลของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชูชีพ พิพัฒน์ศิถี, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สามัคคี บุณยะวัฒน์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.จีรศักดิ์ พงษ์พิษณุพิจิตร์, อาจารย์, Imgดร.โสมสกาว เพชรานนท์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.วรดี จงอัศญากุล, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ศักดิ์สิทธิ์ บุศยพลากร, อาจารย์, Imgดร.ดรรชนี เอมพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วารสารสัตว์ป่าเมืองไทย

หัวเรื่อง:สัตว์ชนิดใหม่ของโลกที่ถูกตั้งชื่อโดยและตั้งชื่อเพื่อเป็นเกียรติแด่ ดร. จารุจินต์ นภีตะภัฏ (2493-2551)

Img

ที่มา:วารสารสัตว์ป่าเมืองไทย

หัวเรื่อง:ON THE IDENTITY OF RANA BARAMICA BOETTGER, 1901 FROM SOUTHERN THAILAND(AMPHIBIA, ANURA, RANIDAE)

Img

ที่มา:การสัมมนาทางวิชาการสัตว์ป่าสวนสัตว์ ครั้งที่ 3

หัวเรื่อง:ระบบนิเวศในธรรมชาติมีความสัมพันธ์ต่อบริเวณที่เลี้ยงอย่างไร

Img

ที่มา:กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช

หัวเรื่อง:โครงการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อการตัดสินใจในการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วันชัย อรุณประภารัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ดรรชนี เอมพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายธีระพงษ์ ชุมแสงศรี, อาจารย์, Imgดร.ปิยวัตน์ ดิลกสัมพันธ์, อาจารย์

Img

ที่มา:ารสารสัตว์ป่าเมืองไทย ปีที่ 18 ฉบับที่ 1

หัวเรื่อง:ประชากรของเสือโคร่งบริเวณหุบเขานางรำ ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง

Img

ที่มา:การสัมมนาเรื่องสัตว์ป่าเมืองไทยครั้งที่ 34

หัวเรื่อง:แผนการอนุรักษ์ และแก้ไขปัญหาช้างในประเทศไทย

Img

ที่มา:วารสารสัตว์ป่าเมืองไทย

หัวเรื่อง:สัณฐานวิทยาของลูกอ๊อดบางชนิดในมหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

Img

ที่มา:วารสารสัตว์ป่าเมืองไทย

หัวเรื่อง:Wildlife Modeling in Thailand: Methods and Implications

Img

ที่มา:วารสารสัตว์ป่าเมืองไทย

หัวเรื่อง:นิเวศวิทยาของช้างป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตวืป่าภูวัว จังหวัดบึงกาฬ

Img

ที่มา:กรมอุทยานแห่งชาติ; สัตว์ป่าและพันธุ์พืช

หัวเรื่อง:โครงการศึกษาควาเหมาะสมในการจัดทำแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยา ของผืนป่าในกลุ่มป่าที่สำคัญของประเทศไทย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เอกรินทร์ อนุกูลยุทธธน, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ดรรชนี เอมพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช

หัวเรื่อง:แก้ไขชื่อโครงการ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เอกรินทร์ อนุกูลยุทธธน, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช

หัวเรื่อง:แก้ไขชื่อโครงการ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เอกรินทร์ อนุกูลยุทธธน, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช

หัวเรื่อง:แก้ไขชื่อโครงการ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เอกรินทร์ อนุกูลยุทธธน, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สัมมนาวิชาการ เรื่องสัตว์ป่าเมืองไทย ครั้งที่ 33

หัวเรื่อง:แบคทีเรียแกรมลบชนิดใช้อากาศที่แยกได้จากช่องปากของ เหี้ย (Varanus salvator)

Img

ที่มา:การสัมมนาทางวิชาการเรื่องสัตว์ป่าเมืองไทย ครั้ง ที่ 31

หัวเรื่อง:แนวโน้มประชากรสัตว์ป่าเลี้ยงลูกด้วยน้ำนมบางชนิดโดยใช้สมการถดถอยเชิงเส้นในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง

12345678910...