Search Result of "สัตวแพทย์"

About 813 results
Img

ที่มา:วารสารสัตวแพทย์

หัวเรื่อง:การเปรียบเทียบความดันโลหิตในสุนัขที่บ้านและที่โรงพยาบาลสัตว์ โดยเครื่องมือวัดแรงดันโลหิตทางอ้อม 2 วิธี

Img

ที่มา:วารสารสัตวแพทย์

หัวเรื่อง:รายงานสัตว์ป่วย: Craniomandibular osteopathy ในสุนัขพันธุ์อเมริกัน พิทบูล เทอร์เรีย ในประเทศไทย

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการทางสัตวแพทย์และการสัตว์เลี้ยงครั้งที่ 33

หัวเรื่อง:การเปรียบเทียบปัญหาข้อสะโพกหลวมในสุนัขด้วยการคลำและการถ่ายภาพรังสี 2 ท่า

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการทางสัตวแพทย์และการสัตว์เลี้ยงครั้งที่ 33

หัวเรื่อง:การเปรียบเทียบชุดตรวจหมู่เลือดแมวระหว่างแผ่นตรวจ KU และแผ่นตรวจปกติสำหรับการตรวจกลุ่มเลือดแมว

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการทางสัตวแพทย์และการสัตว์เลี้ยงครั้งที่ 33

หัวเรื่อง:การเปรียบเทียบผลของคาร์โปร เฟนก่อนและหลังผ่าตัดในการลดปวดสุนัขหลังการผ่าตัดทำหมันเพศเมีย

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการทางสัตวแพทย์และการเลี้ยงสัตว์ ครั้งที่ 32

หัวเรื่อง:การพิสูจน์เชื้อเลปโตสไปร่าชนิดก่อโรค โดยการใช้พีซีอาร์วิเคราะห์ยีน 16S rRNA

Img

ที่มา:วารสารสัตวแพทย์

หัวเรื่อง:การประเมินผลของชุดตรวจสอบที่ทำในเชิงพาณิชย์ 2 ชนิด สำหรับการวินิจฉัยโรคบรูเซลโรซิสในสุนัข

Img

ที่มา:วารสารสัตวแพทย์

หัวเรื่อง:ระดับปัจจัยยับยั้งการเกิดลิ่มเลือดในสุนัข

Img

ที่มา:วารสารสัตวแพทย์

หัวเรื่อง:ระดับปัจจัยยับยั้งการเกิดลิ่มเลือดในสุนัข

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการทางสัตวแพทย์และสัตว์เลี้ยงครั้งที่ 31

หัวเรื่อง:โปรแกรมวิเคราะห์ก๊าซในเลือดทางสัตวแพทย์

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการทางสัตวแพทย์และการสัตว์เลี้ยง ครั้งที่ 31

หัวเรื่อง:การเปรียบเทียบชนิดเนื้องอกอัณฑะในสุนัขที่มีอัณฑะปกติและอัณฑะทองแดง

Img

ที่มา:วารสารสัตวแพทย์

หัวเรื่อง:ผลของชนิดของสารป้องกันการแข็งตัวของเลือดและชนิดตัวอย่างเลือด ที่มีผลต่อความเข้มข้นของ ยูเรีย ครีเอตินิน โปรตีน และอัลบูมิน ในตัวอย่างเลือดแม่โคนม

Img

ที่มา:วารสารสัตวแพทย์

หัวเรื่อง:การพัฒนาชุดตรวจหมู่เลือดแมวในประเทศไทย

Img

ที่มา:วารสารสัตวแพทย์

หัวเรื่อง:การแก้ไขความผิดปกติของการสบฟันไขว้ด้านหน้าในสุนัขด้วยเครื่องมือจัดฟันชนิดติดแน่น

Img

ที่มา:วารสารสัตวแพทย์

หัวเรื่อง:รายงานสัตว์ป่วย : การตีบแคบของลิ้นหัวใจพัลโมนารี่ในลูกแมว

Img

ที่มา:วารสารสัตวแพทย์

หัวเรื่อง:การวินิจฉัย ventricular septal defect ในสุนัขโดยการตรวจคลื่นเสียงความถี่สูง

Img

ที่มา:วารสารสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย

หัวเรื่อง:ภาวะอัดแน่นในลำไส้ใหญ่ม้าไทย

Img

ที่มา:วารสารสัตวแพทย์

หัวเรื่อง:การศึกษาเปรียบเทียบฤทธิ์บรรเทาปวดของ carprofen phenylbutazone และ tolfenamic acid ในสุนัขเพศเมียที่ได้รับการผ่าตัดทำหมัน

Img

ที่มา:ประมวลเรื่องการประชุมวิชาการทางสัตวแพทย์และการเลี้ยงสัตว์ ครั้งที่ 32

หัวเรื่อง:การใช้ข้อมูลชีวสารสนเทศของยีนที่ได้รับการทำนายว่าสร้างโปรตีนที่มีส่วน Leucine-Rich Repeat (LRR) เพื่อการพัฒนาไพรเมอร์สำหรับจำแนกเชื้อเลปโตสไปรา

Img

ที่มา:วารสารสัตวแพทย์

หัวเรื่อง:ความชุกของระบบกลุ่มเลือดสุนัข DEA 1.1 ในสุนัขพันธุ์ไทยหลังอาน

12345678910...