Search Result of "สัตวแพทยศาสตร์"

About 2601 results
Img

ที่มา:คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (กองทุนวิจัยคณะสัตวแพทยศาสตร์ ประเภททั่วไป)

หัวเรื่อง:ผลของการเสริมไขมันในรูปอิมัลซิไฟด์และซิลีเนียม ในอาหารต่อการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกัน อัตราการเจริญเติบโตค่าโลหิตวิทยาในปลานิล

หัวหน้าโครงการ:Imgนายณัฏฐ์ธน ฐิติชญาพงษ์, อาจารย์

Img

ที่มา:กองทุนย่อยฮูเวฟาร์มา คณะสัตวแพทยศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

หัวเรื่อง:การศึกษาการตกค้างของยาปฏิชีวนะและการประเมินระยะหยุดยาปฏิชีวนะ Doxycycline (HydroDoxx?) ในไก่เนื้อ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กาญจนา อิ่มศิลป์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.พรรณวิมล ตันหัน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.อุสุมา เจิมนาค, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางอักษร แสงเทียนชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.อำนาจ พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ศรัญญา พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ทวีศักดิ์ ส่งเสริม, ศาสตราจารย์, Imgดร.นวลจันทร์ พารักษา, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ประชุมวิชาการสัตวแพทยศาสตร์ มข. ครั้งที่ 9 "สัตวแพทย์ทางเลือกวันนี้"

หัวเรื่อง:การศึกษาปัจจัยเสี่ยงของการพบอะฟลาทอกซินในอาหารโคนมในเขตภาคตะวันตกของประเทศไทย

Img

ที่มา:ประชุมวิชาการสัตวแพทยศาสตร์ มข. ครั้งที่ 9 "สัตวแพทย์ทางเลือกวันนี้"

หัวเรื่อง:การศึกษาปัจจัยเสี่ยงของปัญหากีบและขาเจ็บและความสัมพันธ์ของวิการกับปัญหากีบและขาเจ็บในโคนม

Img

ที่มา:คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

หัวเรื่อง:ฤทธิ์ต้านจุลชีพของสารสกัดจากใบฝรั่งและสารสกัดจากกระเทียมต่อเชื้อ Aeromonas hydrophila และ Streptococcus spp. ที่แยกได้จากปลาป่วย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กมลชัย ตรงวานิชนาม, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:คณะสัตวแพทยศาสตร์ กำแพงแสน มก. (กองทุนวิจัยอินเตอร์เว็ท)

หัวเรื่อง:การสำรวจเชื้อไวรัสเวสท์ไนล์ในนกอพยพและนกประจำถิ่นภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เกรียงไกร วิฑูรย์เสถียร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:คณะสัตวแพทยศาสตร์ กำแพงแสน มก. (กองทุนวิจัยอินเตอร์เว็ท)

หัวเรื่อง:ผลกระทบและปริมาณเมลามีนที่มีผลต่อสัตว์น้ำ (กบ ปลาช่อน ปลาดุก) ที่ได้รับอาหารผสมเมลามีนที่มีความเข้มข้นต่างกัน โดยประเมินจากค่าเลือดและลักษณะทางพยาธิวิทยาของไตและตัย

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวปริญทิพย์ วงศ์ไทย, อาจารย์

Img

ที่มา:คณะสัตวแพทยศาสตร์

หัวเรื่อง:เคมีคลินิก

Img

ที่มา:คณะสัตวแพทยศาสตร์

หัวเรื่อง:แก้ไขชื่อโครงการ

Img

ที่มา:คณะสัตวแพทยศาสตร์

หัวเรื่อง:แก้ไขชื่อโครงการ

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 51: สาขาสัตวแพทยศาสตร์, สาขาประมง

หัวเรื่อง:ผลของสารเจือจางน้ำเชื้อต่อคุณภาพของอสุจิสุนัขที่เก็บจากท่อพักอสุจิหลังการเก็บรักษาอสุจิแบบแช่เย็น

Img

ที่มา:กองทุนคณะสัตวแพทยศาสตร์

หัวเรื่อง:การศึกษาการกระจายตัวของ glucose transporters (GLUTs) ชนิดต่างๆ ที่ตัวอสุจิในน้ำเชื้อแพะ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สมชัย สัจจาพิทักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การเปรียบเทียบระดับของภูมิคุ้มกันที่เกิดจากการกระตุ้นภูมิคุ้มกันจากวัคซีนต่อต้านเห็บโค (KU-VAC1) ในโคพันธุ์พื้นเมือง เปรียบเทียบกับโคสายพันธุ์ตะวันตก

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายสินสมุทร แซ่โง้ว, อาจารย์

Img

ที่มา:กองทุนพัฒนานิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับทุนส่วนตัว

หัวเรื่อง:การตกค้างของยากลุ่มซัลโฟนาไมด์ในกุ้งก้ามกราม (Macrobrachium rosenbergii) ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กาญจนา อิ่มศิลป์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 48 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาสัตวแพทยศาสตร์

หัวเรื่อง:การสังเคราะห์รีคอมบิแนนท์เลปตินของหนูแรทใน Escherichia coli

Img

ที่มา:สัตวแพทยศาสตร์ มข.

หัวเรื่อง:การโคลนและการแสดงออกในบริเวณที่มีความคงตัวของ Immunoglobulin-Like Protein ต่อเชื้อ Leptospira kirschnerl

Img

ที่มา:คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การเปรียบเทียบฤทธิ์บรรเทาปวดของ carprofen และ tolfenamic acid ในสุนัขภายหลังการผ่าตัดทำหมันเพศเมีย

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวสิริรัตน์ นิยม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:เงินรายได้ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม เกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การวิจัยสถาบันเพื่อสำรวจความคิดเห็นต่อหลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต 2554

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปฐมาพร เอมะวิศิษฎ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายสุรพงษ์ อาทิตย์วงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายเกรียงศักดิ์ ไพรหิรัญกิจ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.อาภัสสรา ชูเทศะ, รองศาสตราจารย์, Imgนายสินสมุทร แซ่โง้ว, อาจารย์

Img

ที่มา:คณะสัตวแพทยศาสตร์ ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยง

หัวเรื่อง:Physical-Clinical Examination and Environmental Study on Captive Olive Ridley Turtles (Lepidochelys olivacea) at Phuket Marine Biological Center in Thailand

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เกษกนก ศิรินฤมิตร, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:กองทุนพัฒนาคณะสัตวแพทยศาสตร์

หัวเรื่อง:การตรวจหาชนิดของ Cryptosporidium และปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการติด Cryptosporidium ในงูเลี้ยง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จำนงจิต ผาสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายคัมภีร์ พัตนะธนัง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.พรชัย สัญฐิติเสรี, อาจารย์

12345678910...