Search Result of "สัณหะ เหมวนิช"

About 42 results
Img

Researcher

ดร. สัณหะ เหมวนิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:เศรษฐมิติ (Econometrics)

Resume

Img

งานวิจัย

ผลกระทบของนโยบายรถคันแรกต่าราคารถยนต์มือสองในกรุงเทพฯ (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สัณหะ เหมวนิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img

งานวิจัย

The Effect of Minimum Wage on Employment: Evidence from Thailand and Japan (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สัณหะ เหมวนิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img

งานวิจัย

การวิเคราะห์ผลกระทบของค่าแรงขั้นต่ำต่อการจ้างงานในประเทศไทยด้วยวิธีพาเนล (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สัณหะ เหมวนิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนสนับสนุนการวิจัยจากเงินรายได้ต่างๆของภาควิชาเศรษฐศาสตร์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

Determinants of portfolio flows to Asia: a quantile regression analysis (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สัณหะ เหมวนิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:เงินรายได้ของภาควิชาเศรษฐศาสตร์

Img

งานวิจัย

การทดสอบว่าผลกระทบของค่าจ้างขั้นต่ำต่อการจ้างงานมีความไม่สมมาตรหรือไม่ โดยใช้ Quantile Regression (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สัณหะ เหมวนิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:เงินรายได้ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img

การประชุมวิชาการ

The Effect of Minimum Wage on Employment in Thailand: A Panel Approach

ผู้แต่ง:ImgDr.Sanha Hemvanich, Assistant Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความถี่ในการใช้บัตรเดบิต และบัตรเอทีเอ็มของสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ และธนาคารพาณิชย์

ผู้เขียน:Imgชญานิษฐ์ ลีลานุวัฒน์กุล

ประธานกรรมการ:Imgธนารักษ์ เหล่าสุทธิ

กรรมการร่วม:Imgสัณหะ เหมวนิช

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:สภาพทั่วไปและผลของการไปทำงานในประเทศไทยของแรงงานลาว

ผู้เขียน:Imgสุลิยา คำวงสา

ประธานกรรมการ:Imgสัณหะ เหมวนิช

กรรมการร่วม:ImgChayun Pipoblabanan

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลกระทบของความไม่แน่นอนของระบบเศรษฐกิจต่อความต้องการถือเงินในประเทศไทย

ผู้เขียน:Imgวารีรัตน์ เพชรสีช่วง

ประธานกรรมการ:Imgดร.อรุณี ปัญญสวัสดิ์สุทธิ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgสัณหะ เหมวนิช

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินในการเลือกนโยบายการลงทุนด้วยตนเองของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคซึ่งจดทะเบียนแล้ว

ผู้เขียน:ImgNonlaphan SUANSRI

ประธานกรรมการ:Imgศักดิ์สิทธิ์ บุศยพลากร

กรรมการร่วม:Imgสัณหะ เหมวนิช

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของพนักงานธนาคารออมสิน กรณีศึกษาสำนักงานใหญ่พหลโยธิน

ผู้เขียน:Imgสุกฤษฎิ์ สังขนันท์

ประธานกรรมการ:Imgธนารักษ์ เหล่าสุทธิ

กรรมการร่วม:Imgสัณหะ เหมวนิช

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การค้นคว้าด้วยตัวเอง หลักสูตร ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคพิเศษ

ผู้เขียน:Imgกฤษดา สุยะ

ประธานกรรมการ:Imgสัณหะ เหมวนิช

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลกระทบของการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจภายใต้บทบาทของการพัฒนาทางการเงิน: กรณีศึกษาประเทศสมาชิกอาเซียน

ผู้เขียน:Imgชิราภรณ์ วงศ์แสน

ประธานกรรมการ:Imgดร.อรุณี ปัญญสวัสดิ์สุทธิ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgสัณหะ เหมวนิช

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนกวดวิชาในคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์: กรณ๊ศึกษา เศรษฐศาสตร์มหภาค I

ผู้เขียน:Imgจิตติกานต์ ชาญนิติ

ประธานกรรมการ:Imgสัณหะ เหมวนิช

กรรมการร่วม:Imgปิยะพรรณ ช่างวัฒนชัย

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

123