Search Result of "สัญลักษณ์"

About 77 results
Img
Img

งานวิจัย

การสร้างตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์แรงงานสูงอายุในภาคตะวันตก (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศุภรักษ์ อธิคมสุวรรณ, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ประสงค์ ตันพิชัย, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ระวี สัจจโสภณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:เงินรายได้ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วารสารเพื่อนแท้เกษตรไทย

หัวเรื่อง:ไผ่ ไม้สารพัดประโยชน์ สัญลักษณ์แห่งเอเชีย

1234