Search Result of "สัญชัย พัฒนสิทธิ์"

About 164 results
Img

Researcher

ดร. สัญชัย พัฒนสิทธิ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:เทคโนโลยีการศึกษา, วิทยาการคอมพิวเตอร์, นวัตกรรมทางการศึกษา, จิตวิทยาการศึกษา, การสื่อสารเพื่อการพัฒนา

Resume

Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาห้องเรียนออนไลน์เคลื่อนที่ด้วยโซล่าเซลล์จากพลังงานแสงอาทิตย์ (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สัญชัย พัฒนสิทธิ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:โครงการสนับสนันและส่งเสริมการวิจัยกลุ่มวิจัย คณะศึกษาศาสตร์

Img
Img
Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

The development of online mobile classroom using power generated from solar cells

ผู้แต่ง:ImgDr.Sunchai Pattanasith, Associate Professor,

วารสาร:

Img

Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:คุณสมบัติที่พึงประสงค์ของนักเทคโนโลยีการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้เขียน:ImgSingharach SUNG-AYUTH

ประธานกรรมการ:Imgนายสุรชัย ประเสริฐสรวย, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgสัญชัย พัฒนสิทธิ์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความพึงพอใจและการรับรู้ของผู้เข้าอบรมต่อสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ของเทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ผู้เขียน:ImgJittiporn TRAITAN

ประธานกรรมการ:Imgนายสุวิช บุตรสุวรรณ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgสัญชัย พัฒนสิทธิ์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความคาดหวังของผู้ใช้บริการห้องสมุดต่อห้องสมุดประชาชนในจังหวัดอ่างทอง

ผู้เขียน:ImgKamonphan YANKOMUT

ประธานกรรมการ:Imgดร.สาโรช โศภีรักษ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgสัญชัย พัฒนสิทธิ์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความต้องการการฝึกอบรม เรื่อง การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนของครูโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอ่างทอง

ผู้เขียน:Imgนัชชา สงวนโสภณ

ประธานกรรมการ:Imgสัญชัย พัฒนสิทธิ์

กรรมการวิชาเอก:Imgศศิฉาย ธนะมัย

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:สภาพ ปัญหา และความต้องการการใช้สื่อการสอนของอาจารย์วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

ผู้เขียน:Imgปุณยวีร์ เกียรติประจักษ์

ประธานกรรมการ:Imgสัญชัย พัฒนสิทธิ์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายจงกล แก่นเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, Imgนายสุวิช บุตรสุวรรณ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง การออกแบบเบื้องต้น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ผู้เขียน:Imgอติพงศ์ ชัยวาสี

ประธานกรรมการ:Imgนายสุวิช บุตรสุวรรณ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgสัญชัย พัฒนสิทธิ์, Imgดร.ณรงค์ สมพงษ์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก. และสำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้บนเว็บ ตามหลักทฤษฎีพหุปัญญา เพื่อส่งเสริมทักษะปฏิบัติสำหรับนักเรียนอาชีวศึกษา

ผู้เขียน:Imgเศรษฐาพันธ์ สุกใส

ประธานกรรมการ:Imgดร.ณรงค์ สมพงษ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgสัญชัย พัฒนสิทธิ์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:รูปแบบการดำเนินงานสุขศึกษาตามมาตรฐานงานสุขศึกษาของห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลตากสิน สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

ผู้เขียน:ImgNapathamon WAIKILA

ประธานกรรมการ:Imgธนวรรธน์ อิ่มสมบูรณ์

กรรมการวิชาเอก:Imgสมศักดิ์ ถิ่นขจี

กรรมการวิชารอง:Imgสัญชัย พัฒนสิทธิ์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

ที่มา:การค้นคว้าอิสระ (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก.)

หัวเรื่อง:การค้นคว้าด้วยตัวเอง หลักสูตร ปริญญาโทเทคโนโลยีการศึกษา ภาคพิเศษ

ผู้เขียน:Imgศิริเพ็ญ วิสูตรศักดิ์

ประธานกรรมการ:Imgดร.สาโรช โศภีรักษ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายสุรชัย ประเสริฐสรวย, รองศาสตราจารย์, Imgสัญชัย พัฒนสิทธิ์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การสร้างบทเรียนผ่านเว็บเรื่อง การใช้โปรแกรม Dreamweaver สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอัสสัมชัญ

ผู้เขียน:Imgศิริพร อ่อนกล่ำ

ประธานกรรมการ:Imgฉลองชัย สุรวัฒนบูรณ์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายสุรชัย ประเสริฐสรวย, รองศาสตราจารย์, Imgสัญชัย พัฒนสิทธิ์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

123456789