Search Result of "สัญชัย พัฒนสิทธิ์"

About 164 results
Img

Researcher

ดร. สัญชัย พัฒนสิทธิ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:เทคโนโลยีการศึกษา, วิทยาการคอมพิวเตอร์, นวัตกรรมทางการศึกษา, จิตวิทยาการศึกษา, การสื่อสารเพื่อการพัฒนา

Resume

Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาห้องเรียนออนไลน์เคลื่อนที่ด้วยโซล่าเซลล์จากพลังงานแสงอาทิตย์ (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สัญชัย พัฒนสิทธิ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:โครงการสนับสนันและส่งเสริมการวิจัยกลุ่มวิจัย คณะศึกษาศาสตร์

Img
Img
Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

The development of online mobile classroom using power generated from solar cells

ผู้แต่ง:ImgDr.Sunchai Pattanasith, Associate Professor,

วารสาร:

Img

Img
Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:โครงการวิจัยบูรณาการสื่อสุขภาพของทหาร ตำรวจ และประชาชน 3 จังหวัดชายแดนใต้

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สัญชัย พัฒนสิทธิ์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้านการสอนทางไกลของครู-อาจารย์ในมหาวิทยาลัยเปิดของไทย และประเทศฟิลิปปินส์

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สัญชัย พัฒนสิทธิ์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง สถิติเบื้องต้น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบางปะอินราชานุเคราะห์ 1

ผู้เขียน:Imgสุพัตรา ฟักอ่อน

ประธานกรรมการ:Imgสัญชัย พัฒนสิทธิ์

กรรมการร่วม:Imgดร.กอบกุล สรรพกิจจำนง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:การค้นคว้าอิสระ (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก.)

หัวเรื่อง:การค้นคว้าด้วยตัวเอง หลักสูตร ปริญญาโทเทคโนโลยีการศึกษา ภาคพิเศษ

ผู้เขียน:Imgวณิชยา จันทรมณี

ประธานกรรมการ:Imgดร.กอบกุล สรรพกิจจำนง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgสัญชัย พัฒนสิทธิ์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img
Img

ที่มา:การค้นคว้าอิสระ (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก.)

หัวเรื่อง:การค้นคว้าด้วยตัวเอง หลักสูตร ปริญญาโทเทคโนโลยีการศึกษา ภาคพิเศษ

ผู้เขียน:Imgนพดล คุณอนันทวณิช

ประธานกรรมการ:Imgดร.สาโรช โศภีรักษ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgสัญชัย พัฒนสิทธิ์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความต้องการการฝึกอบรม เรื่อง การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนของครูโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอ่างทอง

ผู้เขียน:Imgนัชชา สงวนโสภณ

ประธานกรรมการ:Imgสัญชัย พัฒนสิทธิ์

กรรมการวิชาเอก:Imgศศิฉาย ธนะมัย

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:สภาพ ปัญหา และความต้องการการใช้สื่อการสอนของอาจารย์วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

ผู้เขียน:Imgปุณยวีร์ เกียรติประจักษ์

ประธานกรรมการ:Imgสัญชัย พัฒนสิทธิ์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายจงกล แก่นเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, Imgนายสุวิช บุตรสุวรรณ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่มีการนำเสนอด้วยภาพ 2 รูปแบบเรื่อง อริยสัจ 4 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ผู้เขียน:Imgเอื้อมวงศ์ สมบูรณ์ศิลป์

ประธานกรรมการ:Imgสัญชัย พัฒนสิทธิ์

กรรมการวิชาเอก:Imgศศิฉาย ธนะมัย

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

Researcher

นาย สุวิช บุตรสุวรรณ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:เทคโนโลยีการศึกษา, นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

Resume

Img

ที่มา:การค้นคว้าอิสระ (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก.)

หัวเรื่อง:การค้นคว้าด้วยตัวเอง หลักสูตร ปริญญาโทเทคโนโลยีการศึกษา ภาคพิเศษ

ผู้เขียน:Imgกิตติ เมฆาสุวรรณดำรง

ประธานกรรมการ:Imgสัญชัย พัฒนสิทธิ์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

123456789