Search Result of "สัจจา ก้อนพรหม"

About 4 results
Img

Researcher

นางสาว ธีรนาฏ กาลปักษ์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:พืชสวนเพื่อสภาพแวดล้อม

Resume

Img
Img
Img

Researcher

ดร. อลิศรา มีนะกนิษฐ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:ภูมิสถาปัตยกรรม , การวางผัง , ลานโล่งในเมือง

Resume