Search Result of "สังเคราะห์งานวิจัย"

About 46 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:ทุนส่วนตัว

หัวเรื่อง:แนวโน้มและประเด็นในการวิจัยทางอาชีวศึกษา: การสังเคราะห์งานวิจัยใน Journal of Vocational Education and Training

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ภัทรวรรธน์ จีรพัฒน์ธนธร, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ทุนส่วนตัว

หัวเรื่อง:สังเคราะห์งานวิจัยนันทนาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ระหว่างปี 2548-2553

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุวิมล ตั้งสัจจพจน์

123