Search Result of "สังคมวิทยา"

About 1526 results
Img

ที่มา:ประชุมนักวิจัย สาขาสังคมวิทยา ของคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สาขาสังคมวิทยา

หัวเรื่อง:ภัยพิบัติทางสิ่งแวดล้อมกับการรับมือของสังคม

Img

ที่มา:ประชุมนักวิจัยสาขาสังคมวิทยา ของคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สาขาสังคมวิทยา

หัวเรื่อง:ภัยพิบัติทางสิ่งแวดล้อมกับการรับมือของสังคม

Img

ที่มา:ประชุมนักวิจัย สาขาสังคมวิทยา

หัวเรื่อง:ภัยพิบัติชของสิ่งแวดล้อมกับการรับมือของสังคม

Img
Img
Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

แนวคิดทางสังคมวิทยากับการศึกษาอาชญากรรม (2015)

ผู้แต่ง:ImgMs.Panipa Suksom, Assistant Professor,

วารสาร:

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

งานการดูแลเด็กในสังคมแห่งการสอดส่องกับผลกระทบต่อครูและผู้ดูแล (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางภัทรพรรณ ทำดี (เล้านิรามัย), ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาววัชรี บุญวิทยา, อาจารย์

แหล่งทุน:คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (2)

Img
Img

งานวิจัย

วัฒนธรรมเมืองในพื้นที่ชายขอบของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.โสวัตรี ณ ถลาง, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:วารสาร (3)

Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาสื่อกลางนวัตกรรมส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางภัทรพรรณ ทำดี (เล้านิรามัย), ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:เงินรายได้คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การส่งเสริมศักยภาพของชุมชนเพื่อการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ยั่งยืน กรณีศึกษาจังหวัดสระบุรี (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.โสวัตรี ณ ถลาง, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (เครือข่ายการวิจัยภาคกลางตอนบน)

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

12345678910...