Search Result of "สังคมวิทยา"

About 1517 results
Img

ที่มา:ประชุมนักวิจัย สาขาสังคมวิทยา ของคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สาขาสังคมวิทยา

หัวเรื่อง:ภัยพิบัติทางสิ่งแวดล้อมกับการรับมือของสังคม

Img

ที่มา:ประชุมนักวิจัยสาขาสังคมวิทยา ของคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สาขาสังคมวิทยา

หัวเรื่อง:ภัยพิบัติทางสิ่งแวดล้อมกับการรับมือของสังคม

Img

ที่มา:ประชุมนักวิจัย สาขาสังคมวิทยา

หัวเรื่อง:ภัยพิบัติชของสิ่งแวดล้อมกับการรับมือของสังคม

Img
Img
Img
Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

แนวคิดทางสังคมวิทยากับการศึกษาอาชญากรรม (2015)

ผู้แต่ง:ImgMs.Panipa Suksom, Assistant Professor,

วารสาร:

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

งานการดูแลเด็กในสังคมแห่งการสอดส่องกับผลกระทบต่อครูและผู้ดูแล (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางภัทรพรรณ ทำดี (เล้านิรามัย), ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาววัชรี บุญวิทยา, อาจารย์

แหล่งทุน:คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

งานวิจัย

วัฒนธรรมเมืองในพื้นที่ชายขอบของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.โสวัตรี ณ ถลาง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:วารสาร (3)

Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาการท่องเที่ยวตลาดน้ำอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานของอัตลักษณ์และการมีส่วนร่วมของชุมชน: กรณีศึกษาตลาดน้ำดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธีราพร ทองปัญญา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเชิงพื้นที่แก่คณาจารย์ของคณะสังคมศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (2)

Img
Img
Img

งานวิจัย

การทำเกษตรปลอดภัยของเกษตรกรในจังหวัดราชบุรี (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กังสดาล เชาว์วัฒนกุล, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

12345678910...