Search Result of "สังคม"

About 16133 results
Img

ที่มา:วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:ศูนย์วิทยบริการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จังหวัดกระบี่: ประสิทธิผลและทิศทางการพัฒนาในอนาคต

Img

ที่มา:ประชุมนักวิจัยสาขาสังคมวิทยา ของคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สาขาสังคมวิทยา

หัวเรื่อง:ภัยพิบัติทางสิ่งแวดล้อมกับการรับมือของสังคม

Img

ที่มา:สาขาวิชาพัฒนสังคมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์

หัวเรื่อง:ธรรมาภิบาลในการบริหารงานของนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในทัศนคติของพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สากล สถิตวิทยานันท์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ประชุมนักวิจัย สาขาสังคมวิทยา ของคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สาขาสังคมวิทยา

หัวเรื่อง:ภัยพิบัติทางสิ่งแวดล้อมกับการรับมือของสังคม

Img

ที่มา:สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การจัดทำและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาภารในช่วงแผนพัฒนาฯฉบับที่ 10

Img

ที่มา:สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

หัวเรื่อง:แก้ไขชื่อโครงการ

Img

ที่มา:สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

หัวเรื่อง:แก้ไขชื่อโครงการ

Img

ที่มา:สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

หัวเรื่อง:แก้ไขชื่อโครงการ

Img

ที่มา:สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

หัวเรื่อง:แก้ไขชื่อโครงการ

Img

ที่มา:รวมบทความเสนอในการประชุมวิชาการโครงการไวยากรณ์ไทยฉบับครอบคลุมภาษาย่อย เรื่อง ความหลากหลายของภาษาไนสังคมไทย ภาษาไทยมาตรฐาน ภาษาไทยถิ่น และภาษาย่อยในสังคมไทย: ประเด็นปัญหาและข้อค้นพบใหม่

หัวเรื่อง:(กรุณาย้ายไปหัวข้อ ผลงานอื่นๆ) ประธานไร้รูปในภาษาไทย

Img

ที่มา:ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มก.และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์ ภาคพิเศษ คณะสังคมศาสตร์ มก.

หัวเรื่อง:การสำรวจปัญหาและความต้องการของนิสิตภาควิชาภูมิศาสตร์

หัวหน้าโครงการ:Imgนางชนมณี ทองใบ, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวภาวิณี เพ็งเพชร, อาจารย์

Img

ที่มา:สัมมนาเครือข่ายวิชาการ-วิจัยสายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ครั้งที่5 มนุษญศาสตร์และสังคมศาสตร์ไทย: ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนา ก้าวหน้าสู่ประชาคมอาเซียน

หัวเรื่อง:การศึกษาความหมายของชื่อกระเจี๊ยบ

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการระดับชาติ "ภาษา วรรณคดีไทย และการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ: การเรียนรู้และสร้างสรรค์จากสังคมไทยสู่สังคมโลก"

หัวเรื่อง:จัดการรับเสด็จ: บทละครพูดว่าด้วยการเสียดสีและพระราชนิยม

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการระดับชาติ "ภาษา วรรณคดีไทย และการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ: การเรียนรู้และสร้างสรรค์จากสังคมไทยสู่สังคมโลก"

หัวเรื่อง:จัดการรับเสด็จ: บทละครพูดว่าด้วยการเสียดสีและพระราชนิยม

Img

ที่มา:อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ สรบุศย์ รุ่งโรจน์สุวรรณ และ ศรวนีย์ สรรคบุรานุรักษ์บรรณาธิการ). 2552. รวมบทความเสนอในการประชุมวิชาการโครงการไวยากรณ์ไทยฉบับครอบคลุมภาษาย่อย เรื่อง ความหลากหลายของภาษาไนสังคมไทย ภาษาไทยมาตรฐาน ภาษาไทยถิ่น และภาษาย่อยในสังคมไทย: ประเด็นปัญหาและข้อค้นพบใหม่. เชียงราย: ชอบการพิมพ์

หัวเรื่อง:ประธานไร้รูปในภาษาไทย

Img

ที่มา:รวมบทความเสนอในการประชุมวิชาการโครงการไวยากรณ์ไทยฉบับครอบคลุมภาษาย่อย เรื่อง ความหลากหลายของภาษาในสังคมไทย ภาษาไทยมาตรฐาน ภาษาไทยถิ่น และภาษาย่อยในสังคมไทย: ประเด็นปัญหาและข้อค้นพบใหม่

หัวเรื่อง:ระดับช่วงชั้นอาชีพกับการใช้คำแทนตัวผู้พูด

Img

ที่มา:สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การจัดทำและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาภารในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10

Img

ที่มา:สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

หัวเรื่อง:แก้ไขชื่อโครงการ

Img

ที่มา:สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

หัวเรื่อง:แก้ไขชื่อโครงการ

Img

ที่มา:สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

หัวเรื่อง:แก้ไขชื่อโครงการ

12345678910...