Search Result of "สหสัมพันธ์"

About 131 results
Img
Img

ที่มา:การศึกษาค่าสหสัมพันธ์และสมการคาดคะเนของปริมาณเถ้าไม่ละลายในกรดและเถ้าละลายในกรดจากเถ้าทั้งหมดในมันเส้น

หัวเรื่อง:การศึกษาค่าสหสัมพันธ์และสมการคาดคะเนของปริมาณเถ้าไม่ละลายในกรดและเถ้าละลายในกรดจากเถ้าทั้งหมดในมันเส้น

Img

งานวิจัย

การใช้สหสัมพันธ์ภาพดิจิทัลและปัญหาผกผันในการระบุลักษณะเฉพาะของวัสดุ (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ประพจน์ ขุนทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การอินทิเกรตตามวิถีกับสายพอลิเมอร์ในตัวกลางแบบสุ่มสหสัมพันธ์พิสัยจำกัด (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เชิดศักดิ์ คุณสมบัติ, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgศ.ดร.วิรุฬห์ สายคณิต

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:วารสาร (2)

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การเปรียบเทียบความแกร่งของตัวประมาณค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เมื่อข้อมูลมีค่าผิดปกติ (2017)

หัวหน้าโครงการ:นางสาวชนิกานต์ ตั้งตระกูล

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.จุฑาภรณ์ สินสมบูรณ์ทอง, รองศาสตราจารย์, Imgนางสาวชนิกานต์ ตั้งตระกูล, Imgนายประชาชาติ อารีชาติ

แหล่งทุน:ทุนสนับสนุนการทำวิจัยระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Undergraduate Research Matching Fund: URMF)

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
1234567