Search Result of "สหวิทยาการ"

About 103 results
Img

ที่มา:โครงการสหวิทยาการบัณฑิตศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มก.

หัวเรื่อง:ระบบส่งไฟฟ้า 500 kV เพื่อรับซื้อไฟฟ้าจาก สสป.ลาว (ช่วงชัยภูมิ-ท่าตะโก)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายวิทย์ ธารชลานุกิจ, ศาสตราจารย์

Img

ที่มา:โครงการสหวิทยาการบัณฑิตศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มก.

หัวเรื่อง:ระบบขนส่งมวลชนในพื้นที่ตามแนวเขตทางพิเศษ

หัวหน้าโครงการ:Imgนายวิทย์ ธารชลานุกิจ, ศาสตราจารย์

Img

ที่มา:โครงการสหวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษา สาขาการจัดการทรัพยากร คณะบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:โครงการทรัพยากรน้ำ การจัดการน้ำและชลประทานต่อศักยภาพการผลิตภาคการเกษตรภายใต้ความแปรปรวนสภาพภูมิอากาศในภาคตะวันออกของประเทศไทย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศุภชาติ สุขารมณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร "สหวิทยาการงานวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ภูมิปัญญาไทยก้าวไกลสู่อาเซียน

หัวเรื่อง:การศึกษาความเหมาะสมของการงทุนและปัจจัยที่ส่งผลต่อการลงทุนของโรงผลิตพลังงานไฟฟ้า จากชีวมวลในโรงสีข้าว

Img
Img

ที่มา:โครงการสหวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษา สาขาการใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

หัวเรื่อง:การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าชายเลนในรอบ 20 ปี เพื่อวิเคราะห์การกระจายตัวของสวนป่าชายเลนชั้นอายุต่างๆ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิพักตร์ จินตนา, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ม.อ.ภูเก็ตวิจัย ครั้งที่ 3 (2553) สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Multidisciplinary Studies on Sustainable Development)

หัวเรื่อง:กลยุทธ์การสร้างทุนทางปัญญาเพื่อการพัฒนาหลักสูตรอย่างยั่งยืน ภายใต้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF : HEd)

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการระดับชาติ เทคโนโลยีภาคใต้วิจัย ครั้งที่ 2 "สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน"

หัวเรื่อง:ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจของนิสิตในการจัดการเรียนการสอนวิชาตัวแบบความน่าจะเป็นเบื้องต้นที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

ความเป็นศาสตร์แบบสหวิทยาการในศึกษาทั่วไป (2014)

ผู้แต่ง:ImgDr.Theptawee Chokvasin, Assistant Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img
Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:โครงการวิจัยสหวิทยาการด้านพลวัตรทางวิชาการ

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
123456