Search Result of "สหกรณ์โคนม"

About 69 results
Img

ที่มา:ชุมชนสหกรณ์โคนมภาคใต้ จำกัด

หัวเรื่อง:การวิจัยและพัฒนาสูตรอาหารสัตว์และระบบการจัดการให้อาหารของเกษตรกร เพื่อลดต้นทุนการผลิตน้ำนมดิบ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เลอชาติ บุญเอก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สหกรณ์โคนมมวกเหล็กจำกัด

หัวเรื่อง:โครงการลดต้นทุนและปรับปรุงประสิทธิภาพการเลี้ยงโคนมด้วยวิธีปฏิบัติได้และเห็นผลจริง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ธนาทิพย์ สุวรรณโสภี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สหกรณ์โคนมภูพานสกลนครจำกัด

หัวเรื่อง:การศึกษารูปแบบการจัดการแปลงหญ้าอาหารสัตว์เพื่อให้สอดคล้องต่อความต้องการอาหารหยาบของสหกรณ์โคนมภูพานสกลนครจำกัด

หัวหน้าโครงการ:Imgนายธีระยุทธ จันทะนาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ประภากรณ์ แสงวิจิตร, อาจารย์

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การประเมินความต้องการกิจกรรมและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตร กรณีศึกษาสหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น จำกัด จังหวัดสระแก้ว

ผู้เขียน:Imgต่อวงศ์ อยู่ยอด

ประธานกรรมการ:Imgนายวินัย อาจคงหาญ, รองศาสตราจารย์

1234