Search Result of "สหกรณ์"

About 2150 results
Img
Img
Img

ที่มา:สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หัวเรื่อง:โครงการศึกษาและพัฒนาระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลของศูนย์เรียนรุ้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ศูนย์เรียนรุ้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนในสถานศึกษา (โรงเรียน)และศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน

หัวหน้าโครงการ:Imgนายชูเกียรติ รักซ้อน, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หัวเรื่อง:โครงการศึกษากลไกสร้างความเข้มแข็งสถาบันเกษตรกรผ่านการตรวจสอบกิจการ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จินดา ขันทอง, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ดลกณิศ เต็งอำนวย, รองศาสตราจารย์, Imgนางสุวรรณา ธุวโชติ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หัวเรื่อง:โครงการศึกษากลไกสร้างความเข้มแข็งสถาบันเกษตรกรผ่านการตรวจสอบกิจการ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จินดา ขันทอง, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสุวรรณา ธุวโชติ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ดลกณิศ เต็งอำนวย, รองศาสตราจารย์, Imgนางสาวจารุภา วิภูภิญโญ, อาจารย์

Img

ที่มา:กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หัวเรื่อง:การประเมินผลการดำเนินงานของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวกันยารัตน์ เชี่ยวเวช

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายชูเกียรติ รักซ้อน, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หัวเรื่อง:โครงการพัฒนากระบวนการสร้างมูลค่าเพิ่มธุรกิจสหกรณ์ภาคการเกษตรผ่านกลไกการบัญชีบนพื้นฐานภาวะเศรษฐกิจทางการเงิน

หัวหน้าโครงการ:Imgนายชูเกียรติ รักซ้อน, รองศาสตราจารย์

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

หัวเรื่อง:การพัฒนาผลิตภัณฑ์บาล์มสมุนไพร การออกแบบฉลากผลิตภัณฑ์ และการวางแนวทางการปรับปรุงผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุพนิดา วินิจฉัย, Imgนางสาวประภัสสร รักถาวร

Img

ที่มา:กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หัวเรื่อง:โครงการศึกษาวิธีการจัดการดินที่เหมาะสมกับสับปะรดที่ปลูกในดินกลุ่มชุดดินต่างๆ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จินดารัฐ วีระวุฒิ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.เอ็จ สโรบล, รองศาสตราจารย์, Imgดร.วาสนา วงษ์ใหญ่, รองศาสตราจารย์, Imgดร.อรรควุฒิ ทัศน์สองชั้น, รองศาสตราจารย์, Imgดร.เจริญศักดิ์ โรจนฤทธิ์พิเชษฐ์, ศาสตราจารย์, Imgดร.วิจารณ์ วิชชุกิจ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หัวเรื่อง:การกำหนดเขตการใช้ที่ดินเพื่อพืชเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

หัวหน้าโครงการ:Imgนางนภาภรณ์ พรหมชนะ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หัวเรื่อง:โครงการจัดทำเอกสารการจัดการทรัพยากรดินเพื่อการปลูกพืชเศรษฐกิจหลักตามกลุ่มชุดดิน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชวลิต ฮงประยูร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

12345678910...