Search Result of "สหกรณ์"

About 2169 results
Img
Img
Img

ที่มา:กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หัวเรื่อง:โครงการพัฒนากระบวนการสร้างมูลค่าเพิ่มธุรกิจสหกรณ์ภาคการเกษตรผ่านกลไกการบัญชีบนพื้นฐานภาวะเศรษฐกิจทางการเงิน

หัวหน้าโครงการ:Imgนายชูเกียรติ รักซ้อน, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หัวเรื่อง:โครงการศึกษาและพัฒนาระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลของศูนย์เรียนรุ้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ศูนย์เรียนรุ้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนในสถานศึกษา (โรงเรียน)และศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน

หัวหน้าโครงการ:Imgนายชูเกียรติ รักซ้อน, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หัวเรื่อง:โครงการศึกษากลไกสร้างความเข้มแข็งสถาบันเกษตรกรผ่านการตรวจสอบกิจการ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จินดา ขันทอง, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสุวรรณา ธุวโชติ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ดลกณิศ เต็งอำนวย, รองศาสตราจารย์, Imgนางสาวจารุภา วิภูภิญโญ, อาจารย์

Img

ที่มา:กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หัวเรื่อง:การประเมินผลการดำเนินงานของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวกันยารัตน์ เชี่ยวเวช

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายชูเกียรติ รักซ้อน, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หัวเรื่อง:โครงการศึกษากลไกสร้างความเข้มแข็งสถาบันเกษตรกรผ่านการตรวจสอบกิจการ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จินดา ขันทอง, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ดลกณิศ เต็งอำนวย, รองศาสตราจารย์, Imgนางสุวรรณา ธุวโชติ, รองศาสตราจารย์

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หัวเรื่อง:โครงการศึกษาวิเคราะห์ศักยภาพของประตูระบายน้ำบรมธาตุด้านไฟฟ้าพลังน้ำและติดตั้งกังหันผลิตไฟฟ้พลังน้ำนำร่อง

หัวหน้าโครงการ:Imgนายชัยวัฒน์ ขยันการนาวี, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ยอดชาย เตียเปิ้น, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ไพโรจน์ ทองประศรี, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

หัวเรื่อง:การวิจัยประเมินผลโครงการฟื้นฟูและพักหนี้เกษตรกรรายย่อยและยากจน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธนภณ พันธเสน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หัวเรื่อง:โครงการพัฒนาฐานข้อมูลระบบเครือข่ายหมอดินอาสาและยุวหมอดิน

หัวหน้าโครงการ:Imgนายพบสิทธิ์ กมลเวชช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:กรมส่งเสริมสหกรณ์

หัวเรื่อง:การวิจัยและพัฒนาหลักสูตรพัฒนากรรมการสหกรณ์สู่สหกรณ์ไทยเข้มแข็ง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุนทรา โตบัว, รองศาสตราจารย์

12345678910...