Search Result of "สวนป่าสัก"

About 46 results
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การจัดการศัตรูไม้สักที่สำคัญอย่างยั่งยืนในสวนป่าสัก (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เดชา วิวัฒน์วิทยา, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

Img

งานวิจัย

การจัดการศัตรูไม้สักที่สำคัญอย่างยั่งยืนในสวนป่าสัก (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เดชา วิวัฒน์วิทยา, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การป้องกันเนื้อไม้สักอย่างยั่งยืนในสวนป่าสักวังชิ้น อ.วังชิ้น จ.แพร่ (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เดชา วิวัฒน์วิทยา, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางอภิญญา พุ่มพวง, Imgดร.วียะวัฒน์ ใจครง

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

Img

งานวิจัย

การศึกษาผลกระทบจากการทำไม้ในสวนป่าสัก (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ขรรค์ชัย ประสานัย, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุภัทรา ถึกสถิตย์, อาจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

Img

งานวิจัย

การป้องกันเนื้อไม้สักอย่างยั่งยืนในสวนป่าสัก (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เดชา วิวัฒน์วิทยา, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

Img

งานวิจัย

การศึกษาผลกระทบจากการทำไม้ในสวนป่าสัก (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ขรรค์ชัย ประสานัย, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุภัทรา ถึกสถิตย์, อาจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

Img
Img
Img
Img
Img
123