Search Result of "สร้างมูลค่าเพิ่ม"

About 203 results
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

การสร้างมูลค่าเพิ่มจากน้ำมันปาล์ม (2003)

ผู้แต่ง:ImgDr.Sawitri Chuntranuluck, Associate Professor,

วารสาร:

Img

งานวิจัย

กิจกรรมสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป (Value Added) กลุ่มที่ 2 (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางชิดชม ฮิรางะ

แหล่งทุน:กองพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา 2 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

Img

งานวิจัย

การใช้ประโยชน์จากชาและการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากใบชา (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เพ็ญขวัญ ชมปรีดา, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายวุฒินันท์ คงทัด, Imgดร.สุพนิดา วินิจฉัย, Imgดร.ศุมาพร เกษมสำราญ

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
12345678910...