Search Result of "สรุปความเข้าใจจากนื้อหา"

About 3 results
Img
Img

ที่มา:คณะศิลปศาสต์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน (โครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (ภาคพิเศษ))

หัวเรื่อง:การพัฒนาความสามารถในการสรุปความเข้าใจจากนื้อหาด้วยเทคนิคการตั้งคำถามร่วมกับ JIGSAW ของนิสิตที่รียนในรายวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวจุรีวรรณ จันพลา, อาจารย์

Img

Researcher

นางสาว จุรีวรรณ จันพลา, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาศิลปศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน

Resume