Search Result of "สรีรวิทยาหลังการเก็บเกี่ยว"

About 31 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การพัฒนาหงส์เหินพันธุ์ใหม่เพื่อการค้า/การศึกษาสรีรวิทยาหลังการเก็บเกี่ยวของหงส์เหินพันธุ์ใหม่

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อัณณ์ชญาน์ มงคลชัยพฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.พัชรียา บุญกอแก้ว, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

หัวเรื่อง:การศึกษาสรีรวิทยาหลังการเก็บเกี่ยวของหงส์เหินพันธุ์ใหม่

หัวหน้าโครงการ:Imgนายธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.อัณณ์ชญาน์ มงคลชัยพฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.พัชรียา บุญกอแก้ว, รองศาสตราจารย์, Imgดร.เฌอมาลย์ วงศ์ชาวจันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:Thai Journal of Agricultural Science

หัวเรื่อง:การศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาหลังการเก็บเกี่ยวชมพู่พันธุ์ทับทิมจันท์

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:การส่งเสริมกลุ่มวิจัยและพัฒนาสรีรวิทยาหลังการเก็บเกี่ยวของผลิตผลพืชสวน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สายชล เกตุษา, ศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:การส่งเสริมกลุ่มวิจัยและพัฒนาสรีรวิทยาหลังการเก็บเกี่ยวของผลิตผลพืชสวน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สายชล เกตุษา, ศาสตราจารย์

Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

รางวัลชมเชยในการนำเสนอผลงานวิชาการภาคโปสเตอร์ (2009)

ผลงาน:ผลของพันธุ์ต่อคุณภาพมะละกอแช่เยือกแข็ง

นักวิจัย: Imgดร.สงวนศรี เจริญเหรียญ, รองศาสตราจารย์ Imgนายจิตติ หลักแหลม Imgนางสาวสุจินดา ศิริกุลโรจน์

Doner:การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 8

Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

รางวัลดีเด่นในการนำเสนอผลงานวิชาการ ภาคโปสเตอร์ (2009)

ผลงาน:การใช้เทคนิคเนียร์อินฟราเรดสเปกโตรสโกปีคัดแยกมะม่วงดีออกจากมะม่วงที่ปนเปื้อนไข่และหนอนแมลงวันผลไม้

นักวิจัย: Imgนางวารุณี ธนะแพสย์ Imgดร.ศุมาพร เกษมสำราญ Imgนายอาทิตย์ จันทร์หิรัญ Imgน.ส.จิราพร อนุสรณ์วงศ์ชัย Imgดร.ศิรินนภา ศรัณย์วงศ์ ImgProf. Sumio Kawano

Doner:การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 8

Img

ที่มา:สัมมนาวิชาการ วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 8

หัวเรื่อง:การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาหลังการเก็บเกี่ยวและการเก็บรักษาใบตองสด

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:สรีรวิทยาหลังการเก็บเกี่ยวของช่อดอกและการเก็บรักษาหัวพันธุ์หงส์เหิน

ผู้เขียน:Imgสุกฤษฏิ์ เมธาประสิทธิ์

ประธานกรรมการ:Imgดร.อัณณ์ชญาน์ มงคลชัยพฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.สายชล เกตุษา, ศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:การส่งเสริมกลุ่มวิจัยและพัฒนาสรีรวิทยาหลังการเก็บเกี่ยวของผลิตผลพืชสวน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สายชล เกตุษา, ศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การสัมมนาวิชาการ วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 6

หัวเรื่อง:การศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาหลังการเก็บเกี่ยวของผลชมพู่พันธุ์ทับทิมจันท์

Img

ที่มา:สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

หัวเรื่อง:(ลบทิ้ง)การส่งเสริมกลุ่มวิจัยและพัฒนาสรีรวิทยาหลังการเก็บเกี่ยวของผลผลิตผลพืชสวน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สายชล เกตุษา, ศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร

หัวเรื่อง:การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาหลังการเก็บเกี่ยวและการเก็บรักษาใบตองสด

12