Search Result of "สรีรวิทยาการผลิต"

About 107 results
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

สรีรวิทยาการผลิตยางพารา (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศรปราชญ์ ธไนศวรรยางกูร, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.พูนพิภพ เกษมทรัพย์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.กุมุท สังขศิลา, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (6) ประชุมวิชาการ (5)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:สรีรวิทยาการผลิตยางพารา

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:สรีรวิทยาการผลิตยางพารา

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:สรีรวิทยาการผลิตยางพารา

Img

ที่มา:กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หัวเรื่อง:การศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยา การพัฒนา และการเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์หญ้าแฝกเพื่อการใช้ประโยชน์เชิงอนุรักษ์

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปิติพงษ์ โตบันลือภพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

ประกาศเกียรติคุณรางวัลดีในการนำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ (2011)

ผลงาน:การผลิตต้นกล้าเร่วหอมจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

นักวิจัย: Imgนางมณฑา วงศ์มณีโรจน์ Imgดร.รงรอง หอมหวล Imgดร.สุรัตน์วดี จิวะจินดา Imgนายณัฐวัฒน์ คลังทรัพย์ Imgดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์, อาจารย์ Imgนางสาวสุลักษณ์ แจ่มจำรัส

Doner:ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

123456