Search Result of "สรีรวิทยา โรคโคนม-โคเนื้อ"

About 1 results
Img

Researcher

ดร. กัญจนะ มากวิจิตร์, ศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:สรีรวิทยา โรคโคนม-โคเนื้อ

Resume