Search Result of "สราวุธ ค้อมคำพันธ์"

About 1 results
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การลดเชื้อเพลิงโดยการทำปุ๋ยหมักและการเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายระหว่างการใช้ปุ๋ยหมักกับปุ๋ยเคมีของโครงการควบคุมไฟป่าภูชี้ฟ้า จังหวัดเชียงราย

ผู้เขียน:Imgสราวุธ ค้อมคำพันธ์

ประธานกรรมการ:Imgดร.สันต์ เกตุปราณีต, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.สามัคคี บุณยะวัฒน์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgธานี วิริยะรัตนพร

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)