Search Result of "สรฉัตร ธารมรรค"

About 2 results
Img

งานวิจัย

การศึกษาฤทธิ์ยับยั้ง acetylcholinesterase ของอนุพันธ์ 7-ซับสทิทิวเทต คูมาริน (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วันชัย ปลื้มภาณุภัทร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgสรฉัตร ธารมรรค

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

Img

Researcher

ดร. วันชัย ปลื้มภาณุภัทร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การศึกษาวิธีการสังเคราะห์ทางเคมีอินทรีย์, เคมีคาร์โบไฮเดรต, เคมีทางการเกษตร, เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

Resume