Search Result of "สมโภชน์ นนทชัย"

About 1 results
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่กองอำนวยการกลางรักษาความปลอดภัยแห่งชาติและ เจ้าหน้าที่กiมอาชีวศึกษาต่อโครงการพัฒนาเยาวชนเพื่อความมั่นคง ภายใต้การดำเนินงานของกองอำนวยการกลาง รักษาความปลอ

ผู้เขียน:Imgสมโภชน์ นนทชัย

ประธานกรรมการ:Imgอัมพร สุคันธวณิช

กรรมการวิชาเอก:Imgศัลยา สุขะนิวัตติ์, Imgนายโสภณ ธนะมัย, อาจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgปกรณ์ ทาบุราญ

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)