Search Result of "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี"

About 69 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการทรัพยากรไทย: สรรพสิ่งล้วนพันเกี่ยว การประชุมวิชาการครั้งที่ 3 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

หัวเรื่อง:การควบคุมโรคแง่งเน่าของขิงโดยชีววิธี

Img

ที่มา:มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

หัวเรื่อง:โครงการทดสอบและเตรียมมันสำปะหลังพันธุ์ใหม่

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิจารณ์ วิชชุกิจ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.เจริญศักดิ์ โรจนฤทธิ์พิเชษฐ์, ศาสตราจารย์

Img

ที่มา:มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

หัวเรื่อง:โครงการพัฒนาพันธุ์มันสำปะหลัง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิจารณ์ วิชชุกิจ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.เจริญศักดิ์ โรจนฤทธิ์พิเชษฐ์, ศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ทรัพยากรไทย : สรรพสิ่งล้วนพันเกี่ยว การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 3 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

หัวเรื่อง:การควบคุมโรคแง่งเน่าของขิงโดยชีววิธี

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ทรัพยากรไทย : สรรพสิ่งล้วนพันเกี่ยว การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 3 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

หัวเรื่อง:การควบคุมโรคแง่งเน่าของขิงโดยชีววิธี

Img

ที่มา:มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

หัวเรื่อง:ศึกษาการใช้มูลสัตว์เป็นปุ๋ยร่วมกับการปรับเปลี่ยนฤดูปลูกเพื่อเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสุกัญญา จัตตุพรพงษ์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวปฏิมา อู๋สูงเนิน

Img

งานวิจัย

โครงการวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในโครงการพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศรปราชญ์ ธไนศวรรยางกูร, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.พงษ์สันติ์ สีจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.สาโรช อังสุมาลิน, รองศาสตราจารย์, Imgนางสาวกาญจเนศ อรรถวิภาคไพศาล, รองศาสตราจารย์, Imgนางสาวทัศนีย์ อนมาน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ชวลิต ฮงประยูร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.อรสา สุกสว่าง, รองศาสตราจารย์, Imgนายสุรชัย ประเสริฐสรวย, รองศาสตราจารย์, Imgนางสมศรี ภัทรธรรม, รองศาสตราจารย์, Imgดร.สัญชัย พัฒนสิทธิ์, รองศาสตราจารย์, Imgนาย แก้วขวัญ วัชโรทัย, Imgรศ. คมสรรพ์ บุณยสิงห์, Imgว่าที่ร้อยตรี กิตติ ขันธมิตร, Imgอ. สิตาภา พิจิตบันดาล

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
1234