Search Result of "สมเกียรติ ประจำวงษ์"

About 15 results
Img

ที่มา:การค้นคว้าอิสระ (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาด้วยตนเอง

ผู้เขียน:Imgเฉลิมชัย ตรีนรินทร์

ประธานกรรมการ:Imgนายโสภณ ธนะมัย, อาจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางปฬาณี ฐิติวัฒนา, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgสมเกียรติ ประจำวงษ์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การจัดการน้ำของโครงการชลประทานขนาดกลางในเขตจังหวัดระยอง กรณีศึกษาอ่างเก็บน้ำคลองระโอก

ผู้เขียน:Imgประสานต์ พฤกษาชาติ

ประธานกรรมการ:Imgวิรัตน์ ขาวอุปถัมภ์

กรรมการวิชาเอก:Imgสมเกียรติ ประจำวงษ์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำแม่จาง

ผู้เขียน:Imgสุเทพ น้อยไพโรจน์

ประธานกรรมการ:Imgสมเกียรติ ประจำวงษ์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.เจษฎา แก้วกัลยา, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ศึกษาการจัดการน้ำของโครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ผู้เขียน:Imgฐิติพงษ์ โสภณางกูร

ประธานกรรมการ:Imgสมเกียรติ ประจำวงษ์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.เจษฎา แก้วกัลยา, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.สมยศ เชิญอักษร, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาตะกอนในอ่างเก็บน้ำลำพระเพลิง

ผู้เขียน:Imgดุษฎี พรพระแก้ว

ประธานกรรมการ:ImgCharoon Kamolratana

กรรมการวิชาเอก:Imgสมเกียรติ ประจำวงษ์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.กุมุท สังขศิลา, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาระบบวัดระดับน้ำและควบคุมการเปิด-ปิดประตูระบายน้ำในคลองชลประทาน

ผู้เขียน:Imgวิชญ์ ศรีวงษา

ประธานกรรมการ:Imgดร.วราวุธ วุฒิวณิชย์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgสมเกียรติ ประจำวงษ์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.นิพนธ์ ตั้งธรรม, ศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก. และสำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:Decision Support Modeling for Coastal Gate Operations

ผู้เขียน:Imgปกรณ์ ดิษฐกิจ

ประธานกรรมการ:Imgดร.สุวัฒนา จิตตลดากร, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.อัศนีย์ ก่อตระกูล, รองศาสตราจารย์, Imgนายวิสุทธิ์ วีรสาร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgสมเกียรติ ประจำวงษ์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาความต้องการน้ำของการผลิตเมล็ดพันธุ์แตงกวา

ผู้เขียน:Imgกาญจน์ หมวกกุล

กรรมการวิชาเอก:Imgสมเกียรติ ประจำวงษ์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การจัดการน้ำโครงการเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

ผู้เขียน:Imgบุญลือ คงชอบ

ประธานกรรมการ:Imgสมเกียรติ ประจำวงษ์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.วีระพล แต้สมบัติ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาการประยุกต์ใช้โปรแกรม WATERCAL ในงานจัดสรรน้ำและติดตามผลสำหรับโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี

ผู้เขียน:Imgประสิทธิ์ อยู่ดี

ประธานกรรมการ:Imgสมเกียรติ ประจำวงษ์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.เจษฎา แก้วกัลยา, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.สมยศ เชิญอักษร, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การประเมินการสูญเสียน้ำในระบบชลประทานโครงการชลประทานน้ำอูน

ผู้เขียน:Imgบุญลือ ศรีสุข

ประธานกรรมการ:Imgนายสิทธิพร เงินประเสริฐศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgสมเกียรติ ประจำวงษ์

กรรมการวิชารอง:Imgนายยงยุทธ โอสถสภา, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาการจัดการทรัพยากรน้ำแบบผสมผสานในลุ่มน้ำห้วยทับเสลา

ผู้เขียน:Imgสำเริง แสงภู่วงค์

ประธานกรรมการ:Imgสมเกียรติ ประจำวงษ์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.วีระพล แต้สมบัติ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาระบบการจัดสรรน้ำของระบบอ่างเก็บน้ำดอกกราย และหนองปลาไหล

ผู้เขียน:Imgอภิชาติ ธรรมวิโรจน์ศิริ

ประธานกรรมการ:Imgวิรัตน์ ขาวอุปถัมภ์

กรรมการวิชาเอก:Imgสมเกียรติ ประจำวงษ์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)