Search Result of "สมาชิก อกท."

About 3 results
Img
Img

Researcher

ดร. จำนงรักษ์ อุดมเศรษฐ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:การสื่อสารเพื่อการพัฒนา

Resume

Img

Researcher

ดร. ธานินทร์ คงศิลา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:ส่งเสริมการเกษตร เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการเกษตร การพัฒนาแบบมีส่วนร่วม

Resume