Search Result of "สมอง"

About 277 results
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

ทักษะพื้นฐานการเคลื่อนไหวกับการพัฒนาสมอง (2015)

ผู้แต่ง:ImgMr.Charoen Krabuanpatana, Professor,

วารสาร:

Img

การประชุมวิชาการ

การพัฒนาสมองในการออกกำลังกาย (2008)

ผู้แต่ง:ImgMr.Charoen Krabuanpatana, Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

ที่มา:สถาบันคลังสมองแห่งชาติ

หัวเรื่อง:โครงการเชื่อมโยงข้อมูลอุดมศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในระดับภาพรวม ระยะที่ 1

หัวหน้าโครงการ:Imgนายพบสิทธิ์ กมลเวชช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สถาับัันคณะกรรมการการอุดมศึกษา สถาบันคลังสมองของชาติ

หัวเรื่อง:โครงการศึกษาแนวทางการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับภาคตะวันตก

Img

ที่มา:สถาบันคลังสมองของชาติ

หัวเรื่อง:การวิจัยสถานการณ์ความเสี่ยงของอาหารพร้อมบริโภคยอดนิยมกรณีกรุงเทพมหานคร

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วราภา มหากาญจนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสิริพร สธนเสาวภาคย์

Img

ที่มา:สถาบันคลังสมองของชาติ

หัวเรื่อง:แนวทางการพัฒนาศูนย์แห่งความเป็นเลิศทางความปลอดภัยด้านอาหารของประเทศไทย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วราภา มหากาญจนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สถาบันคลังสมองของชาติ

หัวเรื่อง:การศึกษษความปลอดภัยด้านอาหารของประเทศไทยในภาพรวม

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสิริพร สธนเสาวภาคย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางฉกามาศ วงศ์ข้าหลวง, Imgดร.วราภา มหากาญจนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายทนิฐ หงษ์ดุสิต

Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการชุดพัฒนาระบบสมองกลฝังตัวแบบกราฟิกสำหรับภาคการเกษตร (2013)

หัวหน้าโครงการ:นาวาโท ดร. กฤษฎา แสงเพ็ชร์ส่อง

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วัชรพล ชยประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.นิติรงค์ พงษ์พานิช, Imgนาวาโท ดร. กฤษฎา แสงเพ็ชร์ส่อง, Imgอิทธิเดช มูลมั่งมี

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ผงข้าวไรซ์เบอรร์รี่งอกผสมใบชะมวง/เห็ดหูหนูขาว-ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมบำรุงสมองเเละบำรุงผิว (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุดสวาสดิ์ ดวงศรีไสย์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0

Img

งานวิจัย

การศึกษาการติดเชื้อไวรัสข้ออักเสบและสมองอักเสบในแพะในภาคตะวันตกของประเทศไทย (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธีระ รักความสุข, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวนิอร รัตนภพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgสิริลักษณ์ จาละ

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการชุดพัฒนาระบบสมองกลฝังตัวแบบกราฟฟิกสำหรับภาคการเกษตร (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นิติรงค์ พงษ์พานิช

แหล่งทุน:ผู้ประกอบการ (นาวาโท ดร.กฤษฎา แสงเพ็ชร์สอง)

Img

รางวัล (วิจัย/สิ่งประดิษฐ์)

รางวัลชนะเลิศ ประเภท RFID & Wireless Sensor Network จากการประกวดผลิตภัณฑ์ดีเด่นทางด้านระบบสมองกลฝังตัวของประเทศไทยครั้งที่ 1 (Thailand Embedded Product Award 2009 : TEPA2009) (2009)

ผลงาน:ระบบจำลองการรบระยะประชิดโดยใช้เทคโนโลยีเครือข่ายตัวรับรู้ไร้สาย

นักวิจัย: Imgนายณัฐวุฒิ ขวัญแก้ว, รองศาสตราจารย์

Doner:สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

Img

รางวัล (วิจัย/สิ่งประดิษฐ์)

รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันพัฒนาผลิตภัณฑ์ ด้วยระบบสมองกลฝังตัวครั้งที่ 1 (Embedded Systems on New Industrial Design Camp and Contest 2007) (2007)

ผลงาน:ระบบป้ายแสดงราคาสินค้าอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้สาย

นักวิจัย: Imgดร.มงคล รักษาพัชรวงศ์, รองศาสตราจารย์ Imgวรุธ ทองน้ำเพ็ญ Imgไกวัลยวิชย์ ฉวรรณกุล Imgวิภวัฒน์ อุปถัมภ์วิเชียร

Doner:ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)

12345678910...