Search Result of "สมศักดิ์ ภทรวนาคุปต์"

About 2 results
Img

งานวิจัย

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "นักบริหารการสหกรณ์ระดับกลาง" (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วัลลภ รัฐฉัตรานนท์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgสมศักดิ์ ภทรวนาคุปต์

แหล่งทุน:สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์

Img

Researcher

ดร. วัลลภ รัฐฉัตรานนท์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การวิจัยทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์, นโยบายสาธารณะ, การปกครองท้องถิ่น

Resume