Search Result of "สมรรถภาพทางกายและสัดส่วนร่างกาย"

About 5 results
Img
Img
Img

ที่มา:ทุนศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

หัวเรื่อง:ผลของการฝึกด้วยน้ำหนักที่มีต่อสมรรถภาพทางกายและสัดส่วนร่างกายของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนที่ลงทะเบียนเรียนวิชาการฝึกด้วย น้ำหนัก หมู่837,839และ 850

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สบสันติ์ มหานิยม, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การประเมินผลสมรรถภาพทางกายและสัดส่วนร่างกายของนักเรียน อายุ 7-9 ปี โรงเรียนชาลีสมุทร

ผู้เขียน:Imgอำนาจ แสงภู

ประธานกรรมการ:Imgนายเจษฎา เจียระนัย, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgเดชศักดิ์ จันทรสวัสดิ์

กรรมการวิชารอง:Imgสมศักดิ์ ถิ่นขจี

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

Researcher

ดร. สบสันติ์ มหานิยม, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:พลศึกษา,วิทยาศาสตร์การกีฬา

Resume