Search Result of "สมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ"

About 81 results
Img
Img
Img

งานวิจัย

ผลของการฝึกแบบวงจรด้วยยางยืดที่มีต่อสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จุฑามาศ สิงห์ชัยนรา, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.นาทรพี ผลใหญ่, อาจารย์

แหล่งทุน:องค์กรการสร้างเสริมสุขภาพ (สอส.)

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

งานวิจัย

เกณฑ์สมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพสำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.บุญเลิศ อุทยานิก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
12345