Search Result of "สมภพ ศุภกิจวณิชกุล"

About 1 results
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัจจุบันกำหนดและผลของการก้ยืนเงินจากต่างประเทศในประเทศไทย

ผู้เขียน:Imgสมภพ ศุภกิจวณิชกุล

ประธานกรรมการ:Imgนางวลัยภรณ์ อัตตะนันทน์, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางจีรพรรณ ชีรานนท์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.สมศักดิ์ เพรียบพร้อม, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)