Search Result of "สมพร มูลมั่งมี"

About 4 results
Img
Img

Researcher

นาย พันธุ์ ช. พหลโยธิน, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

Resume

Img

งานวิจัย

การติดตามและประเมินผลโครงการเงินกู้เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ของทบวงมหาวิทยาลัย (2002)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางนภาวรรณ นพรัตนราภรณ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วิเชียร ยงมานิตชัย, อาจารย์, Imgดร.พรรณนภา ศักดิ์สูง, รองศาสตราจารย์, Imgนายสมพร อิศวิลานนท์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.เพิ่มพงษ์ ศรีประเสริฐศักดิ์, อาจารย์, Imgนางรัชต์วรรณ กาญจนปัญญาคม, รองศาสตราจารย์, Imgนางสาวสุพรรณนิจ พลเสน, Imgนางสาวมาเรียม กอสนาน, Imgนายพันธุ์ ช. พหลโยธิน, รองศาสตราจารย์, Imgดวงทิพย์ มูลมั่งมี, Imgสมพร มูลมั่งมี

แหล่งทุน:สำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย สำนักนโยบายและแผนอุดมศึกษา

Img