Search Result of "สมพงษ์ อัศวริยธิปัติ"

About 4 results
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:แรงจูงใจในการเลือกศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงของนักเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ในเขตจังหวัดชลบุรี

ผู้เขียน:Imgสมพงษ์ อัศวริยธิปัติ

ประธานกรรมการ:Imgดร.จินตนา กาญจนวิสุทธิ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.สมภพ สุวรรณรัฐ, อาจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

Researcher

ดร. สมภพ สุวรรณรัฐ, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:สถิติชั้นสูง, การวิจัยเชิงคุณภาพ, การวิจัยแบบมีส่วนร่วม, AMOS

Resume

Img

Researcher

ดร. จินตนา กาญจนวิสุทธิ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

Resume