Search Result of "สมปรารถนา ฤทธิ์พริ้ง"

About 77 results
Img

Researcher

ดร. สมปรารถนา ฤทธิ์พริ้ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

งานวิจัย

การประเมินความเปราะบางต่อการกัดเซาะชายฝั่งทะเล (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สมปรารถนา ฤทธิ์พริ้ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (6) ประชุมวิชาการ (9)

Img

งานวิจัย

โครงการศึกษาและตรวจสอบการเติมทรายชายหาดสมิหลา จ.สงขลา (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สมปรารถนา ฤทธิ์พริ้ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:เทศบาลนครสงขลา

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (2)

Img

งานวิจัย

ระบบติดตามสภาพชายฝั่งทะเลผ่าน Smartphone (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สมปรารถนา ฤทธิ์พริ้ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:คณะวิศวกรรมศาสตร์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

งานวิจัย

ระบบติดตามชายหาด (2021)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สมปรารถนา ฤทธิ์พริ้ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

Img

งานวิจัย

ผลกระทบของการตกตะกอนต่อคุณภาพน้ำในทะเลสาบสงขลา (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สมปรารถนา ฤทธิ์พริ้ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:Kurita Water and Environmental Foundation

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

ผลกระทบของโครงสร้างน้ำลึกต่อกระบวนการชายฝั่งทะเล (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สมปรารถนา ฤทธิ์พริ้ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

Coastal monitoring through partnerships

ผู้แต่ง:ImgDr.Sompratana Ritphring, Assistant Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img

การประชุมวิชาการ

Morphology variability in the vicinity of coastal structures

ผู้แต่ง:ImgDr.Sompratana Ritphring, Assistant Professor, Imgฮิโตชิ ทานากะ,

การประชุมวิชาการ:

Img Img

Img

การประชุมวิชาการ

COMPARATIVE STUDY OF TOPOGRAPHIC VARIABILITY IN THE VICINITY OF COASTAL STRUCTURE

ผู้แต่ง:ImgDr.Sompratana Ritphring, Assistant Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาด้านการจัดการน้ำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จีมา ศรลัมพ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Impact of Sea Level Rise on Tourism Carrying Capacity in Thailand

ผู้แต่ง:ImgPattrakorn Nidhinarangkoon, ImgDr.Sompratana Ritphring, Assistant Professor, ImgKeiko Udo,

วารสาร:

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Beach Nourishment as an Adaptation to Future Sandy Beach Loss Owing to Sea-Level Rise in Thailand

ผู้แต่ง:ImgChatuphorn Somphong, ImgKeiko Udo, ImgDr.Sompratana Ritphring, Assistant Professor, ImgHiroaki Shirakawa,

วารสาร:

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

การเติมทรายชายหาดเพื่อป้องกันชายฝั่งทะเล (2014)

ผู้แต่ง:ImgDr.Sompratana Ritphring, Assistant Professor,

วารสาร:

1234