Search Result of "สมประสงค์ วิทยานุภากร"

About 3 results
Img
Img

งานวิจัย

การใช้หอยสองฝาในการบำบัดฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมแหล่งน้ำ (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ยนต์ มุสิก, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายสุบรรณ เสถียรจิตร, Imgนายอลงกต อินทรชาติ, Imgชนินทร แสงรุ่งเรือง, Imgรศ.วรรณา มุสิก

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ผลลัพธ์:วารสาร (3) ประชุมวิชาการ (1)

Img

Researcher

ดร. ยนต์ มุสิก, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะประมง บางเขน

สาขาที่สนใจ:คุณภาพน้ำ , การจัดการคุณภาพน้ำในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

Resume