Search Result of "สมบุญ จารุรัตนเกื้อ"

About 1 results
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อกระดาษทราายของผู้ค้าปลีกและผู้ค้าส่งในเขตกรุงเทพมหานคร

ผู้เขียน:Imgสมบุญ จารุรัตนเกื้อ

ประธานกรรมการ:Imgนายองอาจ ปทะวานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.บดินทร์ รัศมีเทศ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางวิจิตรา พูลเพิ่มทรัพย์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection