Search Result of "สมบัติเชิงโครงสร้าง"

About 10 results
Img

งานวิจัย

สมบัติเชิงโครงสร้างและแสงของฟิล์ม ZnO:Al บนฐานรองยืดหยุ่น (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วัชรี รัตนสกุลทอง, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนสนับสนุนการวิจัยเพื่อส่งเสริมการขอตำแหน่งวิชาการหรือผลงานวิชาการ (APSP)

ผลลัพธ์:วารสาร (6) ประชุมวิชาการ (4)

Img
Img
Img

Researcher

นางสาว วรนุช สมส่งกุล

ที่ทำงาน:ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาสมบัติเชิงโครงสร้างแม่เหล็ก ความร้อน และ GMR ของฟิล์ม Co/Cu แบบหลายชั้นสำหรับประยุกต์เป็นเซนเซอร์

ผู้เขียน:Imgธวัชชัย จันทร์ทอง

ประธานกรรมการ:Imgวัชรี รัตนสกุลทอง

กรรมการร่วม:Imgอภิชาติ โรจนโรวรรณ

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การศึกษาสมบัติเชิงโครงสร้างและแมกนีโตรีซิสทิฟของฟิล์มแม่เหล็กแบบแกรนูลาร์ด้วยการสปัตเตอริ่งเพื่อประยุกต์เป็นเซนเซอร์

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วัชรี รัตนสกุลทอง, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางกอบศิริ วรศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายสุชาติ สุวรรณทัศน์

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:ผลของสมบัติเชิงวิทยากระแสของโจ๊กข้าวฮางที่มีต่อโครงสร้างและสมบัติเชิงกายภาพ ของผลิตภัณฑ์อบแห้ง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.โสรยา เกิดพิบูลย์, อาจารย์

Img

Researcher

ดร. โสรยา เกิดพิบูลย์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สกลนคร

สาขาที่สนใจ:Fishery Products, Bakery, Thermal Processing , Drying of Foods, Image Processing, Neural Network Simulation

Resume

Img

Researcher

นางสาว ธิดารัตน์ สุภาสัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

Researcher

ดร. มาริสา อรัญชัยยะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:เคมีวิเคราะห์, เซลล์แสงอาทิตย์, การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาทางเคมี

Resume